Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Deutsche Nachrichten 1947 Nr 4

 vom 27. Januar 1947

Deutsche Nachrichten 1947 nr 4

 fra 27. januar 1947.

 
 •  Bleibt in Dänemark so lange wie möglich af Karl Poulsen, Berlingske Tidende, #1.
 • Für und gegen Röntved... af Fritz Hasemann, Rye Flyveplads #23. af Else Michels, Lager Røntved, Baracke #27. af B. Stroessenreuther, Hvorup-Plantage II: #31.
 • Eine Antwort aus Deutschland af R. Jahr. Detmold/Lippe #34.
 • Am Rande des Cyklons af Schwester Louise Gondolatsch, Krudttaarnsvej (Sygehus) Bar. 916. #43.

 • Parteigebundene Jugendverbände oder Einheitsjugendbewegung? af Karl Rowold, Vorsitzender der S. P. D. Sektion, Dänemark #56.
 • Bliv i Danmark så længe som muligt!
 • For og imod Røntved .. 
 • Et svar fra Tyskland
 • Ved randen af cyklonen

 • Ungdomsforbund, delt efter partier eller énhedsungdomsbevægelse. 
   1 Bleibt in Dänemark so lange wie möglich! (Reaktionen: 47-08#1. 47-10#1.) Bliv i Danmark så længe som muligt!
          So lautet die fette Überschrift eines Artikelt von Karl Poulsen in der dänischen Zeitung "Berlingske Tidende". Der Verfasser fährt for "so schreiben die ersten nach Hause geschickten Flüchtlinge". Weiter sagt der Verfasser in der Überschrift seines Artikels: Die Flüchtlinge tragen ihre Sorge nicht in Gemeinschaft, man lebt nach dem Prinzip: Kampf gegen alle. Aus dem interessanten Artikel geben wir folgendes wieder:         Sådan lyder overskriften med fede typer på en artikel af Karl Poulsen i den danske avis "Berlingske Tidende". Forfatteren fortsætter: "således skriver de først hjemsendte flygtninge". Videre siger forfatteren i overskriften til hans artikel: Flygtningene viser ikke deres bekymring, når de er sammen med andre, man lever efter princippet: alles kamp mod alle. Fra den interessante artikel gengiver vi følgende: 
  3       Bleibt in Dänemark solange es überhaupt möglich ist ... Hier ist furchtbar ... Das ist kurz und klag der Hauptinhalt von tatsächlich jedem einzigen Brief, den die deutschen Flüchtlinge, die bis jetzt in die englische oder französische Zone in Deutschland zurückgekehrt sind, an ihre Freunde oder Angehörigen in Flüchtlingslagern senden.            Bliv i Danmark, så længe det overhovedet er muligt ... Her er det frygteligt ... Det er kort og klart hovedindholdet af så at sige hvert eneste brev, som de tyske flygtninge, der indtil nu er vendt tilbage til den engelske eller den franske zone, sender til deres venner eller pårørende i flygtningelejrene. 
  4       Darum ist es heute nicht ungewöhnlich, dass Flüchtlinge, die unmittelbar vor ihrer Rücksendung stehen -- etwas, was vor wenigen Monaten das höchste erreichbare Ziel war -- um Erlaubnis bitten, bleiben zu dürfen, aber es ist klar, dass Wünsche dieser Art nicht erfüllt werden können.          Derfor er det i dag ikke usædvanligt, at flygtninge, der står umiddelbart foran deres tilbagesendelse -- noget, der få måneder tidligere var det højeste mål, de kunne nå -- beder om tilladelse til at måtte blive, men det er klart, at ønsker af denne art ikke kan opfyldes. 
  5       Die Flüchtlinge sind lange genug in Dänemark gewesen und haben ungeheure Summen gekostet.         Flygtningene har været længe nok i Danmark og har kostet uhyre summer. 
  6       Es sind bald zwei Jahre her, als die ersten kamen. Das war am 12. Februar 1945; an diesem Tage rollte ein Zug in die Station Apenrade ein mit 700 Ostpreussen und in den kommenden Monaten bis zur Kapitulation kamen die Flüchtlinge wie die Heuschreckenschwärme ... Nur ca. 10 000 sind in dem Jahre, das vergangen ist, zurückgeschickt worden, es ist also eine traurige Bilanz, die heute gemacht werden kann: Ca. 190 000 sind noch da ...         Det er snart to år siden de første kom. Det var den 12. februar 1945; på denne dag rullede et tog med 700 østprøjsere ind på stationen i Aabenraa, og i de kommende måneder indtil kapitulationen ankom der flygtnnge som græshoppesværme. ... Kun ca. 10.000 er i det år, der er gået, blevet sendt tilbage, det er altså et sørgeligt regnskab, der i dag kan gøres op: ca. 190.000 er der stadigvæk ...
  7        Aber welche Gedanken und Gefühle rühren sich in diesen Flüchtlingen? Ist die Einstellung heute eine andere als sie bei der Ankunft in Dänemark war? Kann er oder sie erfassen, dass es etwas anderes gibt als den Nazismus mit Gewalt und Zwang? Wie vertragen sich die Flüchtlingen untereinandet in den Lagern -- versuchen sie gemeinsam die Verantwortung und die Lasten zu tragen? Oder fühlen sie überhaupt keine Verantwortung?          Men hvilke tanker og følelser rører sig i disse flygtninge? Er indstillingen i dag en anden end den var ved ankomsten til Danmark? Kan han eller hun fatte, at der findes noget andet end nazismen med magt og tvang? Hvordan forliges flygtningene med hinanden i lejrene -- forsøger de i fællesskab at bære ansvaret og byrderne? Eller føler de overhovedet intet ansvar? 
  8       Diese und viele andere Fragen hat der Mitarbeiter von "Berlingske Tidende" mit dem Leiter des grossen Oksbøl-Lagers Vorsteher Anker Petersen besprochen.          Disse og mange andre spørgsmål har medarbejderen fra "Berlingske Tidende"  talt om med lederen af den store Oksbøl-lejr, forstander Anker Petersen. 
  9      Die meisten der zurückgeschickten Flüchtlinge kamen aus Oksbøl, und auf eine Frage hin, wie die Zurückschickung auf diejenigen wirkt, die dableiben, sagt Herr Anker Petersen:         De fleste af de tilbagesendte flygtninge kom fra Oksbøl, og på spørgsmålet om, hvordan tilbagesendelsen påvirkede dem, der blev tilbage, siger hr Anker Petersen: 
  10      -- Gehen wir zeitlich etwas zurück. Damals war die grosse Frage immer: Wann können wir nach Hause? Man konnte mit keinem Flüchtling sprechen, ohne dass er oder sie nicht diese Frage im Laufe der Gespräches stellte. Wir wussten nichts und konnten daher keine Antwort geben. Als es nun endlich eine Tatsache war, dass die ersten 1000 zurückgeschickt werden sollten, glaubten die Flüchtlinge tatsächlich nicht, dass es richtig sei. Glücklicherweise war es das und schnell beruhigten sich die Zurückbleibenden damit, dass sie auch bald an die Reihe kämen.        --- Lad os gå lidt tilbage i tiden. Dengang var det store spørgsmål altid: Hvornår kommer vi hjem? Man kunne ikke tale med nogen flygtning, uden at han eller hun i løbet af samtalen stillede det spørgsmål. Vi vidste ingenting og kunne derfor ikke give noget svar. Da det nu endelig var en kendsgerning, at de første 1000 skulle sendes tilbage, troede flygtningene faktisk ikke, at det var rigtigt. Heldigvis var det sandt og hurtigt beroligede de tilbageblevne sig med, at turen også snart kom til dem. 
  11 Aber heute ist die Situation eine ganz anderen, heute gibt es keinen, oder jedenfall nur wenige, die nach Hause wollen, ja, ich kann in dieser Verbindung erklären, dass viele von den Flüchtlingen darum gebeten haben, dänisch lernen zu dürfen, aber davon kann gar keine Rede sein. Sie sollen von allem fern gehalten werden, das ihnen eine Verbindung mit Dänemark gibt .. Die Erklärung dafür, dass die Flüchtlinge nicht nach Hause zurück wollen, liegt in den vielen Briefen von bereits nach Hause Zurückgereisten über das Elend dort unten.          Men i dag er situationen en ganske anden; i dag findes der ingen, eller i hvert fald kun få, som vil hjem, ja, jeg kan i denne forbindelse erklære, at mange af flygtningene har bedt om at måtte lære dansk, men derom kan der slet ikke blive tale. De skal holdes borte fra alt det, der kan give dem en forbindelse med Danmark. ... Forklaringen på, at flygtningene ikke vil tilbage, ligger i de mange breve fra flygtninge, der allerede er rejst tilbage, om elendigheden dernede. 
  12       Es kommen auch Briefe von Leuten, die während der ganzen Zeit in Deutschland waren, in denen sie darum bitten, dass diejenigen Angehörigen, die hier sind, vorläufig hier bleiben dürfen. -- Ich habe gerade einen Brief von einer Mutter in Berlin erhalten, deren 16-jähriger Sohn hier im Lager ist. Das ist der demütigste Brief, den ich jemals gesehen habe. Die Mutter bettelt und fleht förmlich darum, dass der Sohn bleiben darf. Behaltet meinen Sohn, schreibt sie. Ich weiss, dass er in Dänemark sowohl Unterkunft, wie Essen erhält und in Dänemark darf er sich nicht herumtreiben.          Der kommer også breve fra mennesker, der hele tiden har været i Tyskland, hvori de beder om, at de af deres pårørende, der befinder sig her, foreløbig må blive her. -- Jeg har netop fået et brev fra en mor i Berlin, hvis 16-årige søn er her i lejren. Det er det ydmygste brev, jeg nogensinde har set. Moderen tigger og næsten græder om, at sønnen må blive. Behold min søn, skriver hun. Jeg véd, at han i Danmark får både bolig og mad, og i Danmark må han ikke drive omkring. 
  13       Darauf kann man natürliche keine Rücksicht nehmen, wenn die Rückkehr möglich ist, muss sie vor sich gehen.           Det kan man naturligvis ikke tage hensyn til; når en tilbagevenden er mulig, må den finde sted. 
  14      Nun soll übrigens der deutsche Bürgermeister des Lagers nach Hause reisen. Das ist ein junger Dr. phil., und er möchte auch gern bleiben, aber das kann sich also nicht machen lassen. Ursprünglich war er Lehrer an der höheren Schule des Lagers und gleichzeitig war er Leiter der Oppositionsgruppe.         Nu skal forøvrigt den tyske borgmester for lejren rejse hjem. Det er en ung dr. phil., og han ville også gerne blive, men det kan altså ikke lade sig gøre. Oprindelig var han lærer ved gymnasiet her i lejren og samtidig var han leder af oppositionsgruppen. 
  15     --Oppositionsgruppe?
         -- Ja, so wurde die demokratische Gruppe genannt. Sein Nachfolger ist ernannt. Es ist ein früherer hervorragender Sozialdemokrat. Er war Polizeiwachtmeister bis zum Jahre 1933, wo er von den Nazisten von dieser Stellung entfernt wurde. 
      -- Oppositionsgruppen?
      -- Ja, det blev den demokratiske gruppe kaldt. Hans efterfølger er udnævnt. Det er en tidligere fremragende socialdemokrat. Han var politivagtmester indtil 1933, hvor han af nazisterne blev fjernet fra den stilling. 
  16       Was fühlt nun ein solcher Mann, wenn er erneut nach so vielen Jahren wieder eingesetzt wird?          Hvad fylder nu sådan en mand, når han påny efter så mange år igen bliver indsat? 
  17      Bisher ist er der Polizeichef des Lagers gewesen. Er empfindet es als eine Rehabilitierung, dass er berücksichtigt wird und dass er in einen bedeutenden Posten eingesetzt wird.         Indtil nu var han politichef i lejren. Han føler det som rehabilitering, at man tager hensyn til ham og at han bliver indsat i en betydningsfuld post. 
  18         Der Unterschied zwischen dem reichen und dem armen Deutschland ist nicht ausgelöscht, obgleich ihnen jetzt die gleichen Bedingungen von dänischer Seite gegeben werden. Dafür hat man einen sehr ausgeprägten Beweis im Oksbøllager gesehen. Hier gibt es viele gute Baracken und einige weniger gute, alles kann ja nicht gleich gut sein. Die besten Baracken liegen an einer Strasse, die die Hauptstrasse genant wird, und es zeigte sich, dass sich hier diejenigen Deutschen gesammelt hatten, die zu Hause zur Bourgeoisie gehörten, während das Proletariat in die weniger guten Baracken verschwinden musste!        Forskellen mellem det rige og det fattige Tyskland er ikke opløst, selv om der nu fra dansk side gives dem de samme betingelser. Det har man set et meget typisk bevis på i Oksbøllejren. Her er der mange gode barakker og nogle mindre gode, alt kan jo ikke være lige godt. De bedste barakker ligger ved en gade, der kaldes hovedgaden, og det viste sig, at her havde de tyskere samlet sig, der derhjemme hørte til bourgeoisiet, mens proletariatet måtte tage til takke med de mindre gode barakker! (reaktion: 47-11#42)
  19       Nicht die Einigkeit prägt die Flüchtlinge, sondern eher ein Kampf aller gegen alle. Kann man auf Kosten anderer etwas erreichen, so tut man es. Kann man der Lagerleitung eine Nase drehen, so tut man es.         Det er ikke enighed, der præger flygtningene, men snarere en alles kamp mod alle. Kan man opnå noget på bekostning af andre, så gør man det. Kan dreje lejrledelsen en knap, så gør man det. (reaktion: 47-11#41; 47-16#68; 47-16#61
  20        Dafür können zahlreiche Beispiele genannt werden ... Viele Flüchtlinge kamen nur in dem Zeug hierher, dass sie auf dem Leibe trugen, so schnell kam der Befehl zur Evakuierung; andere hatten Zeit, viel mit sich zu nehmen. Einige haben Angehörige in Schweden und Amerika, die sie mit Kleidungsstücken versorgen, sowie Schuhzeug, Tabak usw.         Det kunne der nævnes talrige eksempler på ... Mange flygtninger kom hertil med kun det tøj, de gik og stod i, så hurtigt kom befalingen til evakuering; andre havde tid til at tage meget med sig. Nogle har pårørende i Sverige og Amerika, der forsyner dem med klæder, såvelsom skotøj, tobak, osv. 
  21 Die Lebensbedingungen der Flüchtlinge auf diesem Gebiete sind daher sehr verschieden, und nun sollte man glauben, dass diejenigen, die viel haben, denjenigen abgeben die wenig haben, aber das geschieht nicht, jedenfalls ist es eine Seltenheit. Man hat wiederholt gesehen, dass eine Mutter viele Garnituren Zeug für ihr Kind hatte, während eine andere Mutter in der gleichen Baracke nur eine Garnitur hatte und dabei eine sehr schlechte, aber da gab es kein Gemeinschaftsgefühl, das der "reichen" Mutter sagte: Hilf der anderen! Flygtningenes livsbetingelser på disse områder er derfor meget forskellige, og nu skulle man tro, at de, der har meget, ville afgive noget til dem, der har lidt, men det sker ikke, i hvert fald er det en sjældenhed. Man har flere gange set, at én mor havde flere sæt tøj til sit barn, mens en anden mor i den samme barak kun havde ét sæt, oven i købet et meget dårligt, men i det stykke var der ingen fællesskabsfølelse, som sagde til den rige mor: Hjælp den anden! (reaktion: 47-11#52)
  22        Soweit die dänische Zeitung. Wir würden gerne die Meinung unserer Leser über diese Fragen hören. (Reaktionen: 47-08#1. 47-10#1.)       Såvidt den danske avis. Vil vil gerne høre læsernes mening om disse spørgsmål. 
  23 Für und gegen Röntved... For og imod Røntved ...
  24       Werter Herr Spatz!
        Veröffentlichen Sie bitte nachstehende Antwort an den Herrn XY aus Frederikshavn -- Röntved. 
  Kære hr Spatz!
         De bedes venligst offentliggøre efterfølgende svar til hr XY fra Frederikshavn -- Røntved. (Se 46-47#28
  25        Sehr geehrter Herr XY!
          Schon daran, dass Sie Ihr Schreiben ohne Namensnennung einsenden, merke ich, dass Sie doch nicht der "grosse" Demokrat sind, der Sie schon seit 1924 sein wollen. Und wenn man nun schon einmal verärgert ist, was ja sehr oft in einem Lager vorkommt, dann soll man nicht alles zusammenfassen in dem Schlagwort "Nazi-Lager". Vor allem muss man immer bei der Wahrheit bleiben und das ist in Ihrem Schreiben nicht der Fall. 
  Meget ærede hr XY!
        Allerede derved, at De indsender deres læserbrev uden navneangivelse, mærker jeg, at De alligevel ikke er den "store" demokrat, som De ellers påstår, De har været siden 1924. Og når man nu først er blevet forarget, hvad der jo sker meget ofte i en lejr, så skal man ikke sammenfatte det altsammen i slagordet "Nazi-lejr". Fremfor alt må man altid holde fast ved sandheden, og det er ikke tilfældet i Deres brev. 
  26 Die Machtübernahme durch die NSDAP in Danzig geschah im August 1933, als die Nazis die absolute Mehrheit im Volkstag erhielten, also konnten Sie von den Nazis nicht im April nach Rosenberg/Wpr. geschickt werden. Das KZ Stutthof wurde erst Mitte September 1939 eingerichtet und Sie wollen schon von 1933-34 dort Häftling gewesen sein. Dass meine Angaben stimmen, kann Ihnen jeder Einwohner von Stutthof, von denen auch ich einer bin, bestätigen. Also wenn man schon schwindelt, dann bitte etwas weniger auffällig. 
  Fritz Hasemann,
  Rye Flyveplads. 
  NSDAP's magtovertagelsen i Danzig fandt sted i august 1933, da nazisterne opnåede det absolutte flertal i folketinget, altså kunne De ikke i april sendes til Rosenberg/Vestprøjsen af nazisterne. Koncentrationslejren Stutthof blev først indrettet i midten af september 1939, og De påstår, at De var fange dèr allerede fra 1933-34. At mine angivelser er sande, kan enhver indbygger i Stutthof -- blandt dem er jeg selv --  bekræfte overfor Dem. Altså, hvis man endelig skal svindle, så vær så venlig at gøre det mindre påfaldende.
  Fritz Hasemann, 
  Rye Flyveplads. 
  27       Else Michels, Lager Røntved, Baracke 13, schreibt:       Elsse Michels, Røntved-lejren, barak 13, skriver: 
  28       Zu der anonymen Behauptung des Herrn XY, Røntved, möchte ich sagen, dass es ziemlich ausgeschlossen ist, dass Briefe von Flüchtlingen abgefangen und nicht abgesandt werden. Die Post wird an den vorgeschriebenen Posttagen der Lagerleitung aufgeliefert, postversandfertig gemacht und über Aalborg-Frederikshavn abgeschickt, um ihren Weg zum Bestimmungsord zu nehmen. -- Also wie soll man von dem Inhalt Kenntnis nehmen, für den man den Schreiber strafversetzt haben soll?         Til den anonyme påstand fra hr XY i Røntved, vil jeg gerne sige, at det er temmelig udelukket, at breve fra flygtninge bliver opfanget og ikke afsendt. Posten bliver udleveret til lejrledelsen på de foreskrevne postdage, gjort færdig til forsendelse og afsendt over Aalborg-Frederikshavn, for at slå ind på sin vej til bestemmelsesstedet. -- Altså: hvordan skal man få kendskab til indholdet, så man kan straffe den, der har skrevet det? 
  29      Aber ich will Ihnen erzählen, wie vorbildlich man in unserem von Herrn XY. so nett als Nazi-Lager bezeichneten Røntved zusammenarbeitet. Das beweist unsereWeihnachtsausstellung.         Men jeg vil gerne fortælle Dem, hvor forbilledligt man arbejder sammen i den Røntved-lejr, der af hr XY så smukt betegnes som Nazilejr. Det beviser vores juleudstilling. 
  30        Und dann gibt Else Michels, ohne weiter auf den entscheidende Punkt einzugehen, eine Schilderung dieser Ausstellung.        Og så giver Else Michels, uden at komme yderligere ind på det afgørende punkt, en skildring af denne udstilling. 
  31     B. Stroessenreuther, Hvorup-Plantage II, schreibt:  B. Stroessenreuther, Hvorup-Plantage II, skriver:
  32       In den D.N. vom 16.12.46 Nr. 47 betreffs Artikel: "Jeder Flüchtling darf an uns schreiben" hat XY. die Wahrheit gesprochen, denn ich bin durch diese unbelehrbaren Schiebernazi nach her strafversetzt. Ich stehe auf dem Standpunkt, wenn in Röntved der hiesige dänische Lagerleiter wäre, dortselbst Ruhe und Frieden einzögen.          I Deutsche Nachrichten vra 16-12 46, nr 47, artiklen: "Enhver flygtning må skrive til os", har hr XY sagt sandheden, for jeg er blevet straffet af disse fidus-nazister, som er udenfor pædagogisk rækkevidde. Jeg er af den opfattelse, at hvis den hidtidige danske lejrleder var blevet der, ville ro og fred holde indtog. 
  33       Der Ausgangspunkt des Artikels in No. 47 war die Klage, dass die Nazis in Røntved-Frederikshavn Briefe verschwinden lassen oder missbrauchen. Wir hoffen, dass dies nun aufhört. 
  Die Redaktion. 
         Udgangspunktet for artiklen i nr 47 var den klage, at nazisterne i Røntved-Frederikshavn lod breve forsvinde eller misbrugte dem. Vi håber, at dette nu ophører.
  Redaktionen. 
  34 Eine Antwort aus Deutschland Et svar fra Tyskland
  35       Sehr geehrter Herr Dammer!
        Meine Gedanken über die positiven Seiten des Stacheldrahtes in Nr. 23 der Deutsche Nachrichten vom 17.6.46 haben nicht überall "einen gewaltigen Sturm natürlicher Entrüstung und begreiflicher Ablehnung" ausgelöst. Sie haben bestimmt auch vielen zugesagt. Sie möchten dem deutschen Menschen begegnen, der sich beim Anblick des Stacheldrahts berauscht und angeregt fühlt? Ich auch. Mich hat er in den langen Monaten der Internierung in Dänemark genau so geärgert wie Sie und Ihre Lagerinsassen. 
      Meget ærede hr Dammer!
        Mine tanker om de positive sider ved pigtråden i nr 23 af Deutsche Nachrichten af 17-6 46 har ikke overalt udløst en gevaldig storm af naturlig forargelse og begribelig afvisning. De har bestemt også sagt mange meget. De ville gerne møde det tyske menneske, som når han ser pigtråden, føler sig beruset og oprevet? (46-23#24f) Også jeg. Mig har pigtråden ærgret nøjagtig lige så meget som Dem og Deres medinternerede i de lange måneder som interneret i Danmark. 
  36 Ich habe nämlich diese Gedanken aus derselben Situation geschrieben, in der Sie und 200 000 deutsche Flüchtlinge sich in Dänemark befinden. Ich habe in einer Baracke gewohnt, die als Winterquartier schon nicht mehr ganz gelten konnte, so luftig, feucht und primitiv war sie. Und Wansen gab's in Mengen.  Jeg har nemlig skrevet disse tanker ud fra den samme situation, som De og 200.000 tyske flygtninge befinder sig i i Danmark. Jeg boede i en barak, som allerede ikke mere kunne gøre fyldest som vinterkvarter, så utæt, fugtig og primitiv var den. Og der var væggelus i massevis. 
  37        Aber die Gedanken gehen bei manchen Menschen auch positive Wege. D. h. es steht ohne Zweifel fest, dass die Internierungszeit für jeden Flüchtling sehr hart, beegnend und seelisch ungesund ist, sofern man nur die negativen Seiten sieht. Und darum habe ich versucht darauf hinzuweisen, dass eine solche Zeit für manche Menschen auch positive Seiten haben kann.          Men tankerne går hos mange mennesker også positive veje. Det vil sige, det står fast uden tvivl, at interneringstiden for enhver flygtning er meget hård, indsnævrende og sjælelig usund, hvis man kun ser de negative sider. Og derfor har jeg forsøgt at henvise til, at en sådan tid for mange mennesker også kan have positive sider ved sig. 
  38 Das hängt von dem Charakter des Einzelnen ab. Ich habe es an manchen Leidensgefährten erlebt, dass auch Wandlungen zum Positiven in solcher Zeit liegen können. Über die negativen Seiten braucht man eigentlich nicht zu schreiben, denn sie sind leider nur zu deutlich. Es kann auch Menschen geben, die bei längere Internierungszeit dem Daseinskampf entfremdet und abgestumpft werden, einer Wohlfahrtspsychose anheimfallen und sich vielleicht tatsächlich hinter Stacheldraht allmählich wohlfühlen.  Det afhænger af den enkeltes karakter. Jeg har oplevet det med mange lidelsesfæller, at der også kunne ligge forandringer til det positive i en sådan tid. Om de negative sider behøver man egentlig ikke at skrive, for de er desværre kun altfor tydelige. Der kan også være mennesker, som ved en længere interneringstid bliver fremmed for tilværelseskampen og bliver afstumpet, falder tilbage på en velfærdspsykose og måske faktisk føler sig ganske godt tilbage bag pigtråden. 
  39 Das dürften allerdings weniger wertvolle Naturen sein. Was das Leben in Deutschland unter den augenblicklichen noch völlig ungeklärten Verhältnissen bedeutet, kann nur der ermessen, der dort lebt. Im Vergleich dazu haben es die Flüchtlinge in Dänemark in Unterbringung und Verpflegung besser als die Millionen in Deutschland.  Men det ville nok i hvert fald være mindre værdifulde naturer. Hvad livet i Tyskland betyder under de øjeblikkelige, endnu fuldstændig uafklarede forhold, kan kun den gøre sig klart, som lever der. I sammenligning dermed har flygtningene i Danmark, hvad bolig og forplejning angår, det bedre end millionerne i Tyskland. 
  40 Auch ich, der sich Ihrer Meinung nach so "häuslich" hinter Stacheldraht fühlte, bin nun schon 4 Monate in Deutschland und habe manche Härte der augenblicklichen Lebensbedingungen als besitzloser Flüchtling kennen gelernt. Man kan gewiss auch ohne Stacheldraht sozial handeln und denken. Es gibt aber auch Menschen die es weder vor noch hinter dem Stacheldraht lernen.  Også jeg, der efter Deres mening følte mig så meget hjemme bat pigtråd, har nu allerede været 4 måneder i Tyskland og har lært at kende mange hårde vilkår ved de øjeblikkelige livsbetingelser som ejendomsløs flygtning. Man kan givetvis også handle og tænke socialt uden pigtråd (46-23#23). Men der findes også mennesker, der ikke lærer det, hverken foran eller bagved pigtråden. 
  41 Je länger die Flüchtlinge auf die Heimkehr warten müssen, um so stärker prägen sich die "negativen Seiten des Stacheldrahtes" aus. Aber bei tieferem Nachdenken werden sich auch hier immer wieder manche positiven finden lassen. Die Bildungsarbeit der Flüchtlingsverwaltung ist doch bemüht, auch die seelische Not und den geistigen Hunger der Flüchtlinge zu lindern. Und je nach den in den Lagern befindlichen Mitarbeitern und der Bereitwilligkeit der Menschen wird auch hier manches Positive aus der "verlorenen Internierungszeit" dabei herauskommen.  Jo længere flygtningene må vente på deres hjemkomst, des stærkere præger de negative sider ved pigtråden dem. Men ved dybere eftertanke vil der her altid igen kunne findes mange positive siger også. Flygtningeforvaltningens uddannelsesarbejde gør sig dog anstrengelse for også at lindre flygtningenes sjælelige nød og den åndelige hunger. Og alt efter, hvilke medarbejdere der befinder sig i lejrene og hvor stor beredvillighed menneskene har, vil der også her komme meget positivt ud af den "tabte interneringstid". 
  42 Trotzdem allem aber wünsche ich Ihnen und jedem Dänemark-Flüchtling, dass er im Jahre 1947 aus der Enge des Stacheldrahtes heraus nach der Heimat kommen kann, um hier positiv anzufassen. 
  R. Jahr.
  Detmold/Lippe im Dezember 1946.
  Mitterstr. 144 Lemgo. 
  Men trods alt dette ønsker jeg Dem og enhver flygtning i Danmark, at han i år 1947 kan komme ud af pigtrådens indsnævring tilbage til hjemstavnen for her at kunne begynde positivt. 
  R. Jahr
  Detmold/Lippe. 
  43 Am Rande des Cyklons
  44      Sehen wir unsere Heimat, unser Vaterland mit den Augen des Seemannes an. Ein stolzes Schiff, das auf gefahrvollen Gewässern todesmutig, auf seine Stärke vertrauend, auf den Kernpunkt eines Cyklons losgesteuert ist. Alle Vorsichtsmassnahmen schienen getroffen zu sein, und jeder schien seines Amtes und seiner Aufgabe fähig und die Bauart des Schiffes versprach für den Nichtkenner der eigentlichen Konstruktion, allem standzuhalten.
  45 Doch trotz aller Anstrengungen der Mannschaft, die ihr Bestes in diesem Sturm hergab, erlitt das Schiff so schwere Havarien, dass es keine Rettung mehr gab. Was sich noch irgendwie vor dem Letzten retten konnte, wurde in die Rettungsboote verstaut und trieb am Rande des Unwetters fremden Küsten zu, mit der Hoffnung im Herzen, dort Hilfe vor dem Letzten zu erhalten. 
  46 So wurden diese Menschen, fern des eigentlichen Schicksals ihres Landes an den Strand geworfen, nackt und bloss und elend. Aber sie hatten irgendwie Land unter den Füssen, wenn auch dieses Land, das saftig und grün in der Frühlingszeit mit beinahe restloc vom Sturm unberührten Gefilden dalag, dornvolle Wege für sie berethielt. 
  47 Die Schiffbrüchigen traf ja das gleiche Los und in der Gemeinschaft schufen sie sich mühsam einen Halt und konnten so ihr Schicksal, das sehr dürftig ist, irgendwie meistern. Das Allerschlimmste hatten sie ja nicht miterlebt. Den Untergang des grossen Schiffes. Die Todesschrei der auf diesem Schiff Verbliebenen haben sie nicht gehört und nicht in die entsetzten Augen der Überlebenden geblickt.
  48 Sie können das alles nur ahnen. Sie stehen abseits des grossen Geschehens, mit ihrem notdürftig erhaltenen Leben beschäftigt, und harren der Stunde, in welcher sie wieder die Kraft haben, zu ihrem Heimathafen zurückzukehren. Und wenn sie dann endlich zurückkehren werden, dann müssen sie wohl ihr Herz recht in beide Hände nehmen. Sie kommen ja in das alte und doch restlos neue Land. 
  49 Nichts ist mehr so, wie sie es verlassen haben. Die Macht des Schicksals hat es umgeformt. Alles ist dahingegangen, und was übriggeblieben ist, wird von Menschen nun neu geformt, die diesem Land fremd sind. Sie müssen es tun, da die eigene Kraft des geschlagenen Volkes nicht ausreichen würde. Es hat alles ein anderes Gepräge erhalten, und wir hoffen, dass es unserem eigentlichen Wesen entspricht. 
  50 Wir hier draussen, vor den Toren, hören Klänge durch den Äther, hören deutsche Worte, deutsche Musik und machen uns unsere Bilder daraus. Wieweit aber reichen diese Bilder an die Wirklichkeit heran? Was ist für uns noch da, die wir draussen stehen und später erst wiederkommen dürfen? 
  51 Werden wir überhaupt so wiedererkannt, wie wir es uns  wünschen? Wie unsere Phantasie es uns vorgaukelt? Denken wir daran, was die Heimat erdultat hat, was sie weiter erdultet und wie diese grossen Umwelteinflüsse auf die Menschen wirken, die wir verlassen haben -- vor Jahr und Tag. Sehen sie uns mit denselben Augen wie vor Jahr und Tag? Nein, es ist nicht anzunehmen. Zuviel hat sich zwischen uns gedrängt. Das harte, harte Schicksal, der Kampf um das Nötigste des Lebens, der härteste Kampf um das Leben schlechthin.
  52         Viel ist anders geworden, und wenn wir wieder Heimatboden betreten und das Glück haben, die Menschen, die zu uns gehörten, wieder zu finden, dann müssen wir wissen, dass wir nicht wieder dort anknüpfen, wo wir zuletzt von ihnen gegangen sind. Andere Frauenaugen, andere Kinderaugen und andere Männeraugen werden uns anschauen. Viel Fremdes muss überwunden werden, wenn es überhaupt überwunden werden kann. 
  53        Sie werden uns stumm fragen: "Was wisst Ihr von uns?" Was wissen wir von Euch?" Seht, ob ihr uns folgen könnt, wir sind zu müde und zu angespannt durch das Neue, um Euch zu folgen. Und an diesem Punkt setzt dann die neue Tragödie des Lebens ein. Wie viele werden sie meistern können, ohne an ihr zu zerbrechen? Da heisst es nur, sich selber ausschalten und mit gütigen Händen ans Werk gehen, es ist schwer, für diese Verwundungen des Krieges Heilmittel zu finden, da hilft keine noch so künstlich gebaute Prothese, da helfen nur Menschenherzen, die über sich selber hinauswachsen.
  54 Und wenn ihr dort nicht mehr helfen könnt, woe euch das Herz bisher hingetrieben hat, so zerbrecht nicht daran, denkt, dass überall die gleiche Not wohnt, und man braucht nur einen Schritt weiterzugehen, um wieder vor Dingen, vor Menschen zu stehen, die unsere Hilfe, unsere Liebe bitter nötig haben. Fragt nicht lange woher und wohin, es kann nur die eine Antwort zum Herzen strömen. Helft uns aus unserer Not durch Liebe, die keine Grenzen kennt. 
  55 Und wenn ihr dem Hass begegnet und der Missgunst, der Hinterhältigkeit, dann erschlagt sie nicht roh, es fliesst schon allzuviel Blut, sondern versucht diesen verkrüppelten Geschöpfen mit Eurer Liebe eine ander Auffassung des Lebensinhaltes zu geben, so werdet Ihr auch damit der Menschheit helfen. 
  Schwester Louise Gondolatsch,
  Krudttaarnsvej (Sygehus) Bar. 916. 
  56 Parteigebundene Jugendverbände oder Einheitsjugendbewegung?
  Ein Beitrag zur Diskussion
  57       Ewald Kaiser, Mitglied des Zonenausschusses für Jugendfragen, hat recht, dass die ersten Anfänge der Einheitsjugendbewegung bereits im Jahre 1935 in der Emigration als Gemeinschaftswerk junger Sozialdemokraten, Kommunisten, Katholiken ehemalig Bündisch-Jugendlicher und Parteiloser entstanden sind. 
  58       In der Zeit der Hitlerherrschaft konnten und mussten sich alle antinazistischen Kräfte zu einem gemeinsamen Kampf zusammenfinden. Parteimässige Bindung hatte dabei in den Hintergrund zu treten. Vergessen wir jedoch nicht, dass dies vor allem möglich war, weil es in diesem Kampfe nicht um die Gestaltung der deutschen Zukunft, nicht im eine konstruktive Aufgabe ging, sondern um eine zweckbestimmte Kampfeinigkeit destruktiver Natur, nämlich um den Sturz der Hitlerdiktatur herbeizuführen. 
  59        Eine Unterscheidung zwischen dem Kampf um die Verwirklichung einer zukünftigen Ordnung und einem Kampf gegen ein bestehendes System ist von entscheidender Bedeutung bei der Beurteilung der Frage, ob die heutige Existenz einer Einheitsjugendbewegung als wünschenswerter Idealzustand anzusehen ist oder nicht. Bei politisch unterschiedlich eingestellten Menschen, die am Aufbau einer neuen Ordnung arbeite, müssen Meinungsverschiedenheiten über Mittel und Wege, Richtung und Ziel entstehen. 
  60 Vergessen wir nicht, dass es um vieles leichter war, in den Jahren des Kampfes eine gemeinsame Basis zu finden, und dass diese Einigkeit eine wesentliche Voraussetzung für die starke Kameradschaft war, während die kommenden Jahre der Arbeit, der konstruktiven Gestaltung Anlass zu ernsten und oft weit von einander abweichenden Auffassungen geben werden. 
  61 Es wäre gefährlich, vor diesem wichtigen Faktor die Augen zu schliessen. Ich möchte vor der Illusion warnen, dass der Grundpfeiler der Kameradschaft -- die Einigkeit -- unter den grundlegend veränderten Voraussetzungen blind als selbstverständlicher Bestandteil in den neuen Zeitabschnitt hinübergleiten wird. Jedoch soll das nicht bedeuten, dass die Kameradschaft aus der Zeit des gemeinsamen Kampfes nicht in die Zeit des Neubaus und des Friedens hinübergerettet werden könnte, im Gegenteil, es ist mein heissester Wunsch, dass dies geschieht.
  62 Die entscheidende Frage ist jedoch, ob wir auf einem einzigen Wege, in einer einzigen grossen Kolonne im Gleichschritt dem gemeinsamen Ziele entgegenschreiten sollen oder der Verschiedenartigkeit des Menschen in sozialer, geistiger und individueller Hinsicht Rechnung tragen wollen. Das bedeutet nicht, dass wir einander bekriegen und beschmutzen sollen, o nein, dazu dürften wir endlich zuviel erlebt und gelernt haben.
  63 Wir die deutsche Jugend der Emigration -- haben in den Jahren des gemeinsamen Kampfes oft konstruktive Fragen der deutschen Zukunft erörtert und glaubten auch, eine gemeinsame Basis gefunden zu haben, um wenigstens eine einige deutsche Arbeiterbewegung zu schaffen, jedoch müssen wir heute ehrlich erkennen, dass unsere Gedanken und Pläne zu sehr im Banne des damaligen grauenvollen Geschehens und unseres gemeinsamen Hasses gegen den Nazismus standen, sodass wie unsere Vergeltungsgefühle mit Liebe zu unserer Sache und der Schaffung eines demokratischen Deutschland so stark identifizierten, dass sie sich schliesslich zum Verwechseln ähnlich sahen.
  64 Wir dachten an die Ausrottung des Nazismus, an die Bestrafung der Schuldigen, an die Neubesetzung der Ämter mit anständigen, ehrlichen Männern und Frauen und an eine gerechte Verteilung der Güter dieser Erde -- und nun stehen wir auf Ruinen ...
  65        In diesem Chaos Ordnung zu schaffen, neue Häuser, neue Städte und neue Wege zu bauen, allen Hungernden Brot und alle Betrübten Trost zu spenden -- dazu brauchen wir alle Kräfte. Wie aber entwickeln sich die starken und guten Kräften des Menschen am besten? In vorgezeichneten, scharf abgestochenen Bahnen einer einzigen organisatorischen Einheit oder in nuancierten, den Eigentümlichkeiten verschiedener Menschen angepassten Gemeinschaften, unter denen der Mensch wählen darf? -- Die Beantwortung der Frage dürfte nicht schwer fallen.
  66 Die letzte Entscheidung für ein Gelingen des Neubaus unseres Heimatlandes liegt dann nur darin, dass wir uns in gegenseitiger Achtung an einen gemeinsamen Tisch setzen können, um inkultivierter Form eines geistigen Kampfes unsere Meinungsverschiedenheiten auszutragen. Das ist ja das wesentliche in der Demokratie, dass die Entscheidungen durch die Aussprache, durch das Erwägen des Für und Wider ein einer Gemeinschaft verschiedendenkender Menschen langsam und natürlich wachsen.
  67 Eine Uniformierung der Gedanken, eine Lenkung der Diskussion durch eine Einheitsjugendbewegung, in der die sozialistischen und kommunistischen Elemente dominieren, können auf die Dauer keine haltbaren und wirklich demokratischen Lösungen finden.
  68       Nicht alle Jugend ist politisch und wird es (leider!) nie werder. Nicht alle Menschen lieben blauen Blumen, darum reicht uns die Mutter Natur ein Füllhorn der buntesten Pracht; nicht alle Ohren lauschen dem plätschernden Bach, darum schenkt uns die Erde auch Ströme und Meere; nicht jeder vernimmt das Säuseln des Windes, darum brausen auch Stürme über Land und Meer.
  69 Der Eine geht zur Kirche, der Andere zum Sport, der Dritte lebt in der Welt des Buches -- so verschieden sind wir Menschen, und so viele individuellen Möglichkeiten der Entfaltung sind uns gegeben. Es ist gut so, und so muss es sein, wenn Mensch und Welt gedeihen sollen.
  70     Deutsche Jugend in den Lagern! Nehmt aus Eurer Notgemeinschaft die gegenseitige Achtung mit nach Deutschland und findet Euren Platz je nach Eurer Eigenart in den Jugendgruppen der Sozialdemokraten, Kommunisten, liberalen Demokraten, christlich sozialen Demokraten oder in anderen Jugendverbänden. Erwärmt Eure Herzen an den Idealen der Demokratie.
  Karl Rowold,
  Vorsitzender der S. P. D. Sektion, Dänemark.