Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Deutsche Nachrichten 1947 Nr 20

 vom 26. Mai 1947

Deutsche Nachrichten 1947 nr 20

 fra 26. maj 1947.

 
 •  Der moralische Verfall af Anneliese Görisch, Oksbøl. #1.
 • Ein grosses Filmerlebnis af Wolfgang Graap, Kløvermarken. #17.
 • Landarbeiterelend im früheren Ostdeutschland af Ferdinand Reiss, Aalborg-West. #29.
 • Zum Jahrestag der Internierung af Klara Metschulat Knivholt, Baracke 231 #51. Svar: #57.

 • Mehrerzeugung landwirtschaftlicher Produkte af Heinrich Peters Aalborg (Ost) Lager III Bar. 300  #59.
 • Det moralske forfald
 • En  stor filmoplevelse
 • Landarbejderelendighed i det tidligere østlige Tyskland
 • I anledning af årsdagen for interneringen

 • Merudbyttet af landøkonomiske produkter.
   1  Der moralische Verfall Det moralske forfald
        Wenn man von dem moralischen Verfall der deutschen Frau hört, wenn man in Briefen liest, dass von hundert Frauen vielleich noch fünf anständig sind, dann kann einem um die Zukunft Deutschlands bange werden. Aber wenn man sich dann überlegt: Was ist eigentlich moralischer, seine Kinder langsam und qualvoll verhungern zu lassen, oder sich bereit zu finden, die Freundin eines Engländers oder Amerikaners zu werden, um den Kindern zu helfen -- dann wagt man sich keine Antwort zu geben, und das Grauen kommt einem vor der nackten Erkenntnis:         Når man hører om den tyske kvindes moralske forfald, når man i breve læser, at af hundrede kvinder er måske kun halvtreds anstændige, da kan man blive bange for Tysklands fremtid. Men når man så overvejer spørgsmålet: Hvad er egentlig mest moralsk: at lade sine børn sulte ihjel langsomt og pinefuldt, eller finde sig i, at blive en englænders eller amerikaners veninde, for at hjælpe børnene -- så vover man ikke at give noget svar, og gruen bliver stillet frem for den nøgne erkendelse: 
  3 So herrlich weit sind wir gekommen, dass wir um unserer Kinder willen, auf die es noch ankommt, während es auf uns in dem grossen Sterben fast nicht mehr ankommt, -- bereit sind, Prostitution moralisch zu rechtgertigen. Wieviele Frauen mögen diesen schweren Weg gehen.  Så herligt langt er vi kommet, at vi for vore børns skyld, som det stadig kommer an på, mens det næsten ikke mere kommer an på os i den store død, -- er parate til moralsk at retfærdiggøre prostitution. Hvor mange kvinder må gå denne vanskelige vej? 
  4        Im gleichen Masse wie die weibliche Moral verfallen ist, ist es auch die männliche. Was haben wir in der Richtung in den Flüchtlingslagern erlebt! Viele Ehen, die den Krieg überdauert hatten, sind im Flüchtlingslager zerfallen. Wenige der von ihren Familien getrennten Männer haben ihre Ehe als Verpflichtung gegenüber Weib und Kind empfunden.          På samme måde som den kvindelige moral er i forfald, er den mandlige det også. Hvad har vi ikke oplevet i flygtningelejrene i den retning! Mange ægteskaber, der har varet krigen over, faldt sammen i flygtningelejrene. Kun få af de mænd, der er skilt fra deres familie, har opfattet deres ægteskab som forpligtelse overfor kone og børn. 
  5 Viele Frauen sind nicht die Frauen ihrer Männer geblieben, sondern sind bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu primitiv werbenden Weibchen geworden, die vom Manne entspreched niedrig eingeschätzt und unbekümmert, oft nach schwersten Lehren, von ihm beiseitegeschoben werden, sobald ihm neue Abwechslung winkt. Dieses Sichwegwerfen der Frau in dem primitiven Kampf um den rar gewordenen Mann ist mit die bedrohlichste Erscheinung des moralischen Verfalles.  Mange kvinder er ikke forblevet deres mænds koner, men er ved enhver lejlighed, der byder sig, blevet til primitivt flirtende kvinder, der af manden regnes tilsvarende lavt og ubekymret skydes til side, ofte efter de vanskeligste lærepenge, så snart der vinker nye afvekslinger. Denne kvindens kasten-sig-i-grams i den primitive kamp om de få mænd er det bedrøveligste bevis på det moralske forfald. 
  6  Das durch den Krieg verursachte zahlenmässige Missverhältnis der Geschlechter zueinander ist eine grosse Gefahr für eine gesunde soziale Neuformung unseres Volkes. Durch die Primitivität der vielen Frauen, die alles was Mann ist hemmungslos umwerben, steigt in höchst ungerechtfertigter Weise das Selbstbewusstsein einer gewissen Sorte von Männern.  Det af krigen forårsagede talmæssige misforhold mellem kønnene indbyrdes er en stor fare for en sund, social nyformning af vort folk. Gennem mange kvinder primitivitet, som hæmmingsløst bejler til alt, hvad der er mand, får på en højst uretfærdig måde en bestemt slags mænds selvbevidsthed til at øges. 
  7  Was gilt schon eine Frau? Fast scheint es, als wären wir von einer wahren Gleichberechtigung der Frau, die nicht nur gleiche Rechte, sondern auch gleiche Pflichten und gleiche Verantwortung für die Frau mit sich bringt, weiter entfernt als je zuvor. Der nationalsozialistische Staat war ein reiner Männerstaat. Man konnte nicht ganz umhin, der Frau auch gewisse Rechte einzuräumen, -- aber wie hat man mit der Stellung der Frau herumjongliert!  Hvad er ellers en kvinde værd? Det ser næsten ud til, at vi er længere borte end nogen sinde før fra en sand kvindernes ligeberettigelse, en ligeberettigelse, der ikke blot medfører samme rettigheder, men også samme pligter og samme ansvar for kvinden. Den nationalsocialistiske stat var en ren mandestat. Man kunne ikke helt komme udenom at indrømme kvinden nogle rettigheder -- men hvordan har man dog ikke jongleret rundt med kvindens stilling! 
  8  Nach 1933, als die Arbeitslosigkeit beseitigt werden sollte, wurde die Frau mit allen Mitteln der Propagande in die Ehe, an den Kochtopf und ins Wochenbett verwiesen. Als man im Laufe des Krieges ihre Arbeitskraft brauchte, wurden die ethischen Gesetze einfach nach Bedarf umgewertet. Kinder sollten zwar auch noch geboren werden, aber sobald sie aus dem Gröbsten heraus waren, nahm man ihnen die Mutter, um sie an irgend einen Werkplatz zu setzen, den man zuvor nur Männern vorbehalten hatte. In entscheidenden Dingen hatte die Frau nicht mitzureden. Wir herrlich weit sind wir mit diesem reinen Männerstaat gekommen! Efter 1933, da arbejdsløsheden skulle fjernes, blev kvinden med alle propagandamidler forvist til ægteskabet, til kødgryderne og barselssengen. Da man i løbet af krigen kom til at få brug for deres arbejdskraft, blev de etiske love ganske simpelt skrevet om efter behov. Der skulle ganske vist stadig fødes børn, men så snart de var ovre det værste, tog man moderen fra dem for at anbringe hende på en eller anden arbejdsplads, som man tidligere havde forbeholdt mænd. I afgørende sager havde kvinden ikke noget at skulle have sagt. Vi herligt langt er vi ikke kommet med denne rene mandsstat! 
  9        Hoffen wir, dass in dem Schmelztiegel dieser harten Zeit auch Frauenpersönlichkeiten herangereift sind, für die Gleichberechtigung nicht falsch verstandene neue Freiheit bedeutet, sondern schwere Verantwortung.          Lad os håbe, at der også i denne hårde tids smeltedigel modnes kvindepersonligheder, for hvem ligeberettigelse ikke betyder falsk fortået ny frihed, men sandt ansvar. 
  10 Frauen, die bereit sind, dem so leicht in die Irre gehenden männlichen Erkenntnisgeist den den tiefsten Wurzeln ihres Frauentums entwachsenden Muttergeist an die Seite zu stellen. Hätte man in diesem Kriege und vor seinem Beginn die Mütter zu Worte kommen lassen! Nicht die Mütter, die so beinahe aus Versehen zu einem Kinde gekommen sind, sondern die, deren Mütterlichkeit allumfassend über die primitive Liebe zum eigenen Kinde hinausreicht. Manches, dessen wir uns heute schämen müssen, wäre ungeschehen geblieben. Kvinder, som er parate til at stille deres fra de dybeste rødder af deres kvindelighed fremvoksende moderånd op ved siden af den mandlige erkendelsesånd, der så let går fejl. Hvis man i denne krig og før den begyndte havde ladet mødrene komme til orde! Ikke de mødre, der sådan næsten af vanvare fik et barn, men de mødre, hvis moderlighed altomfattende rækker ud over den præmitive kærlighed til ens eget barn. Så ville meget af det, vi i dag må skamme os over, ikke være sket. 
  11         Was ist es heute allein für eine unerhörte Erziehungsaufgabe, der Jugend wieder Achtung vor dem Leben zu lehren. Sicher musste jeder der Jungen bei der ersten Berührung mit dem Kriege das Grauen vor dem Tötenmüssen überwinden. Aber nun, da das Töten im harten Kampf um das eigene Leben zur Gewohnheit wurde, -- wie nun verhindern, dass diese Gewohnheit in dem Kampf um das bisschen Lebensmöglichkeit beibehalten wird?         Bare det: Hvilken uhørt opdragelsesopgave er det ikke, hvis man igen skal lære ungdommen agtelse for livet! Givetvis måtte enhver dreng ved den første berøring med krigen overvinde grusomheden ved at måtte slå ihjel. Men nu, da dette at dræbe i den hårde kamp for sit eget liv er blevet til vane -- hvordan skal man nu forhindre, at denne vane bibeholdes i kampen om en lille smule livsmulighed? 
  12  Es ist eine Erziehungsaufgabe, die so gross ist, dass ein unerhörtes Mass von Vertrauen und Liebe dazu gehört, sie überhaupt in Angriff zu nehmen. Woher soll man das Vertrauen nehmen? Einfach aus der Bejahung der Milieutheorie. Sicher kann man nicht aus einem Kuckuk eine Nachtigall und aus einem Neger einen Weissen machen. Det er en opdragelsesopgave, der er så stor, at der hører uhørt stor tillid og kærlighed dertil, hvis man i det hele taget skal tage den op. Hvorfra skal man få tillid? Simpelthen ved at sige ja til miljøteorien. Givetvis kan man ikke lave en nattergal af en gøg, eller en hvid af en neger. 
  13  Aber wie wesentlich bei der Prägung eines Menschen das Milieu beteiligt ist, das hat jeder schon tausendfältig erfahren. In der krassesten Auswirkung erfahren wir es jetzt. Und so tief betroffen und verzweifelt wir über den sich täglich uns darbietenden moralischen Verfall sind -- -- wenn wir glauben, dass das Volk mit einer langsamen Änderung des Milieus auch wieder gesunden wird, wollen wir doch immer wieder sagen: Richtet nicht! Gebt den Menschen Nahrung, Wohnung, Kleidung, Arbeit. Dann wird sich schon vieles bessern ohne besondere Erziehungsmassnahmen. Gebt dann noch Bildungsmöglichkeit, zeigt, dass es lebenswertere Dinge gibt als Krieg und Zerstörung. Men hvor væsentligt miljøet deltager i prægningen af et menneske, det har enhver allerede erfaret tusindfold. I de mest krasse virkninger erfarer vi det nu. Og ligeså dybt ramte og fortvivlede vi er over det moralske forfald, vi dagligt ser omkring os -- når vi tror, at folket med en langsom ændring af miljøet også igen kan blive sundt, så vil vi dog hele tiden igen sige: Døm ikke! Giv menneskene mad, bolig, klæder, arbejde. Så skal nok meget forbedre sig uden særlige opdragelsestiltag. Giv så desuden uddannelsesmulighed, vis, at der er ting, der er mere værd at elske end krig og ødelæggelse. 
  14        Schafft eine Kunst, die neben dem Mut zum Realismus es als ihre höchste Aufgabe betrachtet, Führerin zu einer Aufwärtsentwicklung des Menschen zu sein. Realismus ist gut, um der Menschheit den Spiegel vorzuhalten. Er darf in der Kunst aber nicht dazu missbraucht werden, Elend und Verfall mit einer Gloriole zu umgeben. Auch in der deutschen Jugend steckt die Begeisterungsfähigkeit, die in jeder Jugend steckt.          Skab en kunst, som ved siden af modet til realisme betragter det som dens højeste opgave at være fører mod menneskets udvikling opad. Realisme er godt, for at holde menneskeheden et spejl op for øjnene. Men i kunsten skal den ikke misbruges til at omgive elendighed og forfald med en glorie. Også i den tyske ungdom findes der en evne til at blive begejstret, som findes i enhver ungdom. 
  15   Wie ist diese Fähigkeit missbracht worden! Lenkt diese Begeisterungsfähigkeit in gesunde Bahnen und brecht die Skepsis der Jugend. Aber dazu braucht es Persönlichkeiten und nochmals Persönlichkeiten. Viel gehört heute dazu, von einer Jugend, der alles zusammengestürzt ist, sowohl in materieller, wie in ideeller Beziehung, anerkannt zu werden.  Hvor er dog ikke denne evne blevet misbrugt! Før denne begejstringsevne ind i sunde baner og bryd ungdommens skepsis. Men dertil behøves personligheder og atter personligheder. Meget hører der i dag med til at blive anerkendt af en ungdom, for hvem alt er styrtet sammen, såvel i materiel som i ideel henseende. 
  16         Wird die Kirche eine Rolle spielen bei der Rettung der deutschen Jugend? Diese Jugend ist durch alle Tiefen menschlichen Seins gegangen. Es wird nicht leicht sein, sie an Mysterien glauben zu lehren. Man braucht Persönlichkeiten, Seelsorger, für die Seelsorge nicht nur Beruf ist, sondern Berufung, -- und die um dieser Berufung willen bereit sind, der Jugend ein nachlebenswertes Leben vorzuleben. 
  Anneliese Görisch, Oksbøl. 
          Vil kirken spille en rolle ved den tyske ungdoms redning? Denne ungdom er gået igennem alle den menneskelige værens dybder. Det vil ikke blive let at lære den at tro på mysterier. Man har brug for personligheder, sjælesørgere, for hvem sjælesorg ikke kun er et job, men et kald -- og sjælesørgere, der for dette kalds skyld er parate til at leve et liv, der kan være et forbillede for ungdommen.
  Anneliese Görisch, Oksbøl. 
  17  Ein grosses Filmerlebnis
  18        Die Mörder sind unter uns, dieser erste deutsche Film nach dem Zusammenbruch des 3. Reiches wurde uns in dankenswerter Weise von der dänischen Flüchtlingsadministration gezeigt. Ich persönlich habe selten einen so tiefen Eindruck gehabt wie von diesem Film. Mit erschütternder Wahrheit zeigt er uns, ohne politische Tendenzen zu verfolgen, das heutige Deutschland.
  19  Der Film ist darum künstlerisch so wertvoll, weil er uns das heutige Elend in einfachschlichter und doch gewandter Dialogführung vor Augen führt. Dem Regisseur sind die einzelnen Typsn in der Kennzeichnung ausserordentlich gut gelungen. Trotzdem uns fast alle Schauspieler unbekannt sind, haben sie uns doch durch ihr Spiel tief ergriffen. Überzeugend wirken die klaren Dialoge. 
  20   Die Handlung ist logisch und verständlich aufgebaut. Die Grausamkeit des Krieges zeigt sich nicht nur in den natürlichen Szenenhintergründen, sondern auch in den Menschen, die er geistig ruiniert hat. 
  21        Ein Chirurg, der bestimmt abgehärtet und kaltblütig ist, wird, wie taussend andere, aus der Bahn geschleudert. Er findet nur durch die Liebe und den Glauben einer duldsamen Frau wieder langsam zurück und gewinnt wieder den Glauben an sich selbst. Meiner Ansicht nach liegt dain der Kern und das Grundmotiv des Filmes: Wir sollen trotz des Elends, das hier absichtlich krass geschildert ist, nicht verzagen und gläubig auf eine bessere Zukunft bauen. 
  22  Augenblicklich blüht das Treiben der Unterwelt, auch das wurde im Film in einzelnen Punkten kurz und grell beleuchtet. So lässt sich z. B. der alte Optiker von dem vermeintlichen Hellseher beeinflussen und wird in seiner letzten Hoffnung getäuscht, die allein ihn noch leben liess.
  23         Hervorstehend sind die drei Hauptgestalten: der nervenzerrüttete Chirurg, das tolerante Mädchen, das trotz des Durchlebens eines Konzentrationslagers ungebrochen dem Manne eine Hilfe und Stütze wird und der bekannte Typ des Reserveoffiziers, der schnell wieder in seinen alten Beruf gekommen ist.
  24  Erschütternd ist es mitzuerleben, wie das grausame Töten unschuldiger Menschen sich tief im Unterbewusstsein des Chirurgen verwurzelt hat, endlich zum Ausbruch kommt und wie er aus seinem Abstieg und Zerfall langsam wieder herausgehoben wird. Er stand im Kriege als Unterarzt machtlos dem Treiben des Hauptmanns gegenüber. 
  25  Erst das Wiedersehen mit diesem Menschen, verbunden mit der Liebe zu dem Mädchen, die im Konzentrationslager zu einer reifen und verständigen Frau geworden war, lösten ihn aus diesen Komplexen und machten ihn wieder zu einem vollwertigen Menschen. 
  26       Auffallend sind die realen Hintergründe und die Gesichter, gezeichnet von Elend und Verzweiflung. Nur die ruhige Ausgeglichenheit des Mädchengesichtes unterscheidet sich von dem der anderen Menschen. Der einzelne ist nicht dazu berufen, über den Offizier zu richten, sondern Gott und das Schicksal werden die gerechte Strafe vollziehen. 
  27       Freilich sind die russischen Truppen in Ostpreussen nicht gerade human gewesen in Verbindung mit den alliierten Bombern, aber sehen wir doch erst einmal in unsere eigenen Reihen, unter uns selbst leben auch die Mörder, denn warum wären wir sonst so verhasst im Ausland? 
  28        Zusammenfassend will der Film uns sagen: Ausmerzung der Kräfte, die ein friedliches Aufbauen verhindern und eine Aufforderung an das deutsche Volk, sich endlich von der apathischen Starre zu lösen und ein neues Deutschland zu errichten, damit wir bald von den Besatzungsmächten befreit werden und ein demokratisches Reich in Frieden mit anderen Völkern neu entstehen lassen können. 
  Wolfgang Graap, Kløvermarken. 
  29  Landarbeiterelend im früheren Ostdeutschland  
  30        In einem Artikel D. N. wurde gesagt die Pgs sind schuld an unserem Elend. Das muss ja auch schliesslich jedem demokratisch denkenden Menschen einleuchten, denn die Pgs sind doch das Fundament, auf dem Hitler sein strenges Regime aufgebaut hatte. Ich glaube im Namen aller Demokraten sagen zu dürfen, der Artikel hat uns aus den Herzen gesprochen.   
  31         Die letzten Wahlen vor der unrechtmässigen Machtergreifung Hitlers waren der grösste Volksbetrug. Ich weise nur auf die Wahlen auf dem flachen Lande hin. Die S. A. und S. S. waren schon zu stark, die Demokraten hatten nichts mehr zu sagen und so nur war es möglich, dass die Nazis an die Macht kamen. 
  32        Nun möchte ich auf die Landverhältnisse weiter eingehen. Der Landarbeiterverband war eine Einrichtung, die dem Arbeiter eine grosse Macht in die Hände legte. Ihm stand auch das Streikrecht zu. Diese gewaltige Organisation war den Grosslandwirten ein Dorn im Auge. Denn an der Macht und Kraft, die in der Organisation verkörpert war, konnte so leicht nicht gerüttelt werden.  
  33        Aber die besitzende Klasse ging mit Macht daran, diese demokratische Einrichtung aufzuspalten und zwar mig allen erdenklichen Mitteln, die ihr zur Verfügung stand. Es fanden an vielen Orten wie ja erinnerlich, Landarbeiterstreiks statt, die zum Teil für die Arbeiter Lohn- und Deputataufbesserung brachten, aber zum Teil auch an der Hartnäckigkeit der Junker und Reaktion und ihrer Helfershelfer scheiterten.   
  34 Diese hatten sich schon vorher Leute gekauft, die die Streiks im Keime erstickten. Sie bekamen Geld und auch Deputat dafür, dass sie gegen ihre Kollegen vorgehen sollten. So wurde der Landarbeiterverband langsam zum Untergang gebracht. An seiner Stelle wurde dann der Schutz- und Trutzbund, der die Junker schützen sollte, der Stahlhelm, immer grösser. Zu gleicher Zeit wuchs der Landbund, der dem Landarbeiterverband das Ende bereitete. 
  35        Damit hatten die Junker es dann geschafft und hatten den Arbeiter wieder fest in der Hand. Nun merkten die Arbeiter erst, dass sie ihre Macht verloren hatten, die sie sich so schwer erkämpft hatten. Aber da was es leider zu spät. Die Gänse mussten zum grössten Teil abgeschafft werden, die eine gute Einnahmequelle für die Landarbeiter waren, die zweite Kuh auf den zweiten Mann fiel weg und schliesslich mussten auch die Schafe abgeschafft werden.
  36  Alles was der Landarbeiterverband eingebracht hatte, wurde durch den Landbund zerstört. Das Wollgeld, welches die Leute zum Trost erhielten, wurde zum grössten Teil nicht ausgezahlt, sondern musste meistens eingeklagt werden. 
  Ferdinand Reiss, 
  Aalborg-West. 
  37 Antwort auf den Artikel: 
  "Also wieder Autarkie" (15/1947#32 opr. artikel 14/1947#28).
  38        Nach der Zeitmeinung ist der Welthandel ein Mittel zur Weltverbesserung und Völkerverbrüderung. Was ist Tatsache? Allein die Hin- und Herbewegung von Massen-Waren um den Erdball führt zu Streit und Krieg um Betriebsmittel wie Kohle, Öl, Erz, Häfen, Rohstoffgebiete usw. Die Industrie birgt in ihrem Betriebe grosse Gefahren für Gesundheit und Leben; sie verdirbt den Charakter derer, die sie mit künstlicher Erzeugung und Steigerung der Bedürfnisse zu unn¨ötigem Verbrauch verleitet. 
  39  Sie braucht den Menschen als Maschine, d. h. sie entkleidet ihn seines Charakters als Mensch. Seine besten Kräfte und Fähigkeiten, Nützliches, Ganzes, ihn voll Befriedigendes zu schaffen, bleiben ungebildet und verkümmern. Die Welt wird um Nutzleistungen betrogen. 
  40  Der Mangel an wirklicher Freude treibe zur wilden Jagd nach Ersatzfreuden, zu schädlichem Sinnengenuss und Ausschweifungen. Genussucht und Putzsucht "beleben" einen grossen Teil des Welthandels zu allgemeinem Schaden. Die moderne Technik mit ihrer Vermassung von Menschen leistet den Volksverführern auf dem Gebiete der Krämerei, Kriegerei und Politikerei, dem Weltunglück, Vorschub. 
  41          Mit diesen Elend des Volkes wird die Einfuhr bezahlt. Die schlimmen Wirkungen für Körper, Geist und Seele fordern Ihre Beseitigung, u. a. dadurch, dass jeder seinen Kohl und seine Rüben selbst baut, denn alle haben das Glück nötig, auf das alle Wissenden hinweisen. "Lasst uns unser Glück besorgen, in den Garten gehn und arbeiten" (Voltaire) sinnbildlich schon im "Garten Eden" verdeutlicht. 
  42       Ein gesunder Austausch ohne Schaden ist nur in sich selbst erhaltenden Heimatkreisen möglich, denn hier leisten, durch Art und Spraceh und unmittelbare gegenseitige Hilfe seelisch verbundene Menschen das Beste für- und miteinander.
  43         Im Welthandel ist das Verantwortungsgefühl für die Entfernten durch das Fehlen der Unmittelbarkeit des Miterlebens und den Selbsterhaltungstrieb der Teilnehmer geschwächt, oft garnicht vorhanden: die Habgier spielt eine Hauptrolle. 
  44  Hier ein Beispiel aus der Gegenwart, das allgemein gilt: "Welthandel ist für Japan", schreibt A. Zischka in "Wissenschaft bricht Monopole" 1936, "eine Peitsche, die vorwärts treibt, eine Leiter ohne Ende -- und doch hungern die Japaner. Um seinen Markt zu behaupten, um neue Märkte zu erobern, ist Japan zu blutigster Entbehrung bereit. Ende: Untergang in Blut und Chaos."
  45  Schon hat es sich erfüllt. Jahrtausende verharrte Japan in der "Abkapselung", hielt Volkszahl und Bedarf, dem Heimatraum angemessen, so ziemlich in Ordnung und gelangte in seiner Art zu hoher Blüte. Mit Eintritt in den Welthandel ging eine Volksvermehrung um das Dreifache -- in einem knappen Jahrhundert -- vor sich und die Katastrophe ist da. 
  46          Das einzige Welthandelsgut, über das ein ewig haltbarer Vertrag möglich ist, ist das Gute, "das", wir Heinrich von Kleist so schön und richtig sagt, "in die Zwecke des Himmels eingreift". Behagen, Sicherheit und Wohlstand in der Heimat, Eintracht mit den Nächsten und der Umwelt. Der Grundsatz, nach dem das erreicht wird, ist richtig: Heimatgenüge! 
  47  Das ist der Festpunkt für den Neubau der Welt, geprüft und richtig befunden durch lange Erfahrung. Da entsteht eine Welt, die geleitet wird durch Zucht der Begierden. Bei echter Heimatliebe kann der Malaye im fruchtbarsten lande mässig, der Eskimo im Eislande glücklich sein, wie ihre echte Fröhlichkeit beweist. Es wird kein Überfluss erzeugt und verbrannt. Der verlockende Reichtum ist der verbotene Baum im Paradiese. 
  48 Bei Überwindung des Begehrens nach ihm wächst die Selbstbeherrschung. Es wird überall nur das erzeugt, was heimatständig notwendig ist und keinerlei Schaden verursacht, und damit wird dem Streit um Grenzen, Häfen, Öl, Kohle, Korn und Wolle von wer weiss woher und den Kriegen um fremdes Land vorgebeugt. 
  49         Die heutige Elendshöhle Deutschland ist das Prunktstück des Weltmachtsterbens. Durch Heimatgenüge wird mit allem Schaden, der durch den "Austausch" entsteht, abgerüstet. Deutschland wird frei, weil es der Unvernunft den Rücken zuwendet. Es ist für die Umwelt ungefährlich, es kann innerhalb seiner Sprachgrenzen mit Lust und Freude sich gut versorgen, auch für Mangelfälle Vorräte schaffen, weil es nichts Unnötiges und Schädliches braucht. 
  50  Die landwirtschaftliche Nutzfläche kann im eigenen Lande durch Wegfall des falschen Gebrauches, zu dem der Handel nötigte, bedeutend vergrössert werden. Sachkenner können das Wissenswerte aus Erfahrung nachweisen. 
  Herm. Friedrich Schulz,
  Aalborg -- Ost III. 
  51  Zum Jahrestag der Internierung I anledning af årsdagen for interneringen
  52          Der zweite Jahrestag der Internierung is da. Zum zweiten Male rundet sich ein Jahr, da wir Deutsche in einem fremden Lande fern von unsern Lieben leben müssen. Trotzdem vom November vorigen Jahres die Rückführung der Flüchtlinge in grösserem Umfange eingeleitet ist, ist es doch nur wenigen vergönnt gewesen, nach Deutschland zurückkehren zu dürfen.          Den andens årsdag for interneringen er kommet. For anden gang rinder et år ud, hvor vi tyskere må leve i et fremmed land fjernt fra vore kære. Trods det, at der fra november sidste år blev indledt en tilbageførsel af flygtninge i større omfang, er det dog kun få forundt at kunne vende tilbage til Tyskland. 
  53 Wir anderen leben zwischen Hoffen und Bangen, das uns die letzte Kraft und Nerven kostet. Man zieht unseren Aufenthalt künstlich in die Länge, und wir stehen diesem Manöver verständnislos und machtlos gegenüber. Wo es doch an der Zeit wäre, diesen Fremdkörper loszuwerden! Soweit wir in der Geschichte zurückgreifen können, waren Freiheit, Frieden, Brot höchste Ideale und erstrebenswertes Ziel geachteter Kulturvölker. Warum will man uns diese vorenthalten? Wo soll sich der neue Staatsgeist segenbringend entfalten, hier in den Lagern niemals, wo so viele Menschen auf engstem Raum zusammendrängt sind und die weniger guten Eigenschaften der Menschheit zutage treten. -- Vi andre lever mellem håb og angst, som koster os den sidste kraft og de sidste nerver. Man drager kunstigt vort ophold i langdrag, og vi står uden forståelse og magtesløse overfor denne manøvre. Hvor ville det dog være på tide at komme af med disse fremmedelementer! Så langt vi kan gribe tilbage i historien, var frihed, fred og brød de højeste idealer og det mål, der var værd at stræbe efter for agtede kulturfolk. Hvorfor vil man forholde os disse ting? Hvor skal den nye statsånd udfolde sig velsignelsesrigt? i hvert fald ikke her i lejrene, hvor så mange mennesker er trængt sammen på den snævreste plads og de mindre gode egenskaber hos menneskeheden træder for dagen. -- 
  54         Lasst es genug sein der Busse und gebt uns frei! Lasst uns nicht länger neben der Sonne im Schatten leben!          Lad det være nok med boden og giv os fri! Lad os ikke længer leve ved siden af solen i skyggen!
  55         Öffnet den Käfig und gebt uns frei! Helft uns durch einen operativen Eingriff, der in diesem Falle eine Rückführung nach Deutschland wäre und gebt uns dem Leben wieder. Helft, dass die guten Eigenschaften in uns nicht absterben, und gebt uns eine Platz, wo wir uns im Lebenskampf behaupten können und unser täglich Brot ehrlich essen. --           Åben buret og slip os fri! Hjælp os ved et operativt indgreb, der i dette tilfælde skulle være en tilbageførsel til Tyskland og giv os livet igen. Hjælp med til, at de gode egenskaber i os ikke dør, og giv os en plads, hvor vi i livskampen kan hævde os og spise vort daglige brød på ærlig vis! -- 
  56        Für die anständige und menschliche Behandlung sind wir den Dänen von Herzen dankbar. Uns aber, die wir durch eine böse Laune des Schicksals an dieses fremde Ufer gespült sind: gebt uns frei! Lasst uns heim, heim nach Deutschland !!
  Klara Metschulat
  Knivholt, Baracke 231. 
         Vi er af hjertet danskerne taknemlige for den anstændige og menneskelige behandling. Men os, der ved et ondt lune af skæbnen er blevet skyllet op på denne strandbred, giv os fri! Lad os komme hjem, hjem til Tyskland!!
  Klare Metschulat
  Knivholt. 
  57       Bis jetzt haben 60 000 Flüchtlinge Einreiseerlaubnis nach Deutschland erhalten. Es besteht begründete Hoffnung, dass es bis zum August 100 000 sein werden. Niemand zieht den Aufenhalt der Flüchtlinge künstlich in die Länge. Solche unwahre Behauptung und das hässliche Wort "Manöver" sind dunkle Punkte in dem sonst so schönen und aufrichtigen Artikel. --         Indtil nu har 60.000 flygtninge fået indrejsetilladelse til Tyskland. Der er begrundet håb om, at de til august vil være 100.000. Ingen trækker flygtningenes ophold kunstigt i langdrg. Den slags usande påstande og det hæslige ord "manøvre" er de dunkle punkter i en ellers så smuk og oprigtig artikel. -- 
   
  58        Freihet, Friede und Brot werden als erstrebenswertes Ziel bezeichnet. Hoffentlich wissen alle, dass wir in Deutschland zwar etwas mehr Freiheit, aber bedeutend weniger Brot haben werden. --
  Die Redaktion. 
         Frihed, fred og brød bliver betegnet som efterstræbelsesværdige mål. Forhåbentlig véd alle, at vi i Tyskland nok får noget mere frihed, men også betydeligt mindre brød. -- 
  Redaktionen. 
  59   Mehrerzeugung
  landwirtschaftlicher Produkte
  60          Meine Landwirtschaft in Grösse von 92 ha im Kreise Marienburg Westpr. war 2 km vom Ostbahnhof Grumau entfernt, Bodenklasse 1, 2 + 3, zur Hälfte Wiesen u. Acker. Die letzte Viehzählung war: 15 Pferde einschl. Füllen, 105 Stck. Rindvieh, hiervon 50 Kühe + 55 Stück Jungvieh einschl. Kälber, 12 Schweine, 8 Schafe. Die Kühe waren im Westpr. Herdbuch. Die höchste Milchlieferungszahl betrug 750 Liter täglich. 
  61           Bekanntlich wurden s. Zt. sämtliche Käsereien mit grossen Schweinemästungen zerschlagen u. totgelegt, worunter auch meine neu ausgebaute Hofmolkerie gehörte. Die grossen Käsereien haben jährlich über 2000 Schweine im Gewicht von 3 bis 4 Ztr., meine kleine Käserei 100 bis 150 Stck. im selben Gewicht zur Ablieferung gebracht und der menschlichen Ernährung zugeführt.
  62 Dass alles aufs beste und gewissenhafteste in der Milchproduktion ausgeführt wurde, dafür sorgten schon die Milchkontrollvereine, sowie das Westpr. Herdbuch mit ihrem gross aufgezogenen Beamtenapparat, eine weitere Steigerung der landw. Erzeugnisse war beim bestem Willen unmöglich. Und so war es in allen Zweigen der Landwirtschaft. 
  63  Was der deutsche Bauer durch sein Können und Fleiss seinem Boden abringen konnte, ist geschehen. Kleine Ausnahmen findet man überall. Als der zweite Sohn seinen Schuljahren entwachsen war, wurde er landwirtschaflicher Beamter und Inspektor grösserer Güter Ostpreussens, wo er sich durch sein Können sehr gute Zeugnisse erworben hat. Als verwundeter Kriegsgefangener wurde er entlassen und kam als geheilt in die englische Zone. 
  64  Sein letzter Bericht lautet: Der Engländer hat ihn auf 250 Morgen als Verwalter in der Lüneburger Heide eingesetzt. Ausser dem Verwalterhaus ist noch eine grössere Konservenfabrik erbaut, diese Fläche von 250 Morgen soll zum Gemüsebau ausgenutzt werden. 
  65 Hier heisst es umlernen. Veredelung und mehr Initiative in der Landwirtschaft hervorzubringen ist m. E. zwecklos. Landzuweisung und nochmals Land ist die Hauptsache. 
  Heinrich Peters
  Aalborg (Ost) Lager III Bar. 300
  66         D  
  67 D
  68        B  
  69 E
  70 W
  71       D
  72 W
  73 D