Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 

Die Vergangenheits-

bewältigung von dr. Franz

 Dr Walter Franz als Beispiel der Schwierigkeiten der Deutschen nach dem Kriege. 

Dr. Franz' måde at tackle den tyske fortid på


 Dr. Walter Franz som eksempel på tyskernes vanskeligheder efter krigen.


 
 
 Inhalt:
1. Einleitung. #1
2. Der deutsche Stolz. #11
3. Der dänische Stolz. #44
4. Der falsche Stolz von Dr. Franz. #57
Indhold:
1. Indledning #1.
2. Den tyske stolthed. #11. 
3. Dn danske stolthed. #44.
4. Dr. Franz' falske stolthed. #57. 
 1 Einleitung
        In einem dänischen Vaterlandslied steht ungefähr so: "Ich will jeden Glanz, jedes Fleck tragen, das auf dem Namen Dänemarks fällt". Wenn der Verfasser "will" sagt, erzählt er von seiner Bereitheit auch die Flecke zu tragen. Er kennt an seine Zusammenhang mit dem dänischen Volk. Er versteht sich als Teilnehmer in sowohl den Glanz als den Verunreinigungen dieses Volks. Und er tut es aus freiem Wahl.
Indledning.
      I en dansk fædrelandssang hedder det: 
"Hver glans, hver plet vil jeg bære,
som falder på Danmarks navn".
Når forfatteren siger "vil", fortæller han om sin vilje til også at bære pletterne. Han anerkender sin sammenhæng med det danske folk. Han forstår, at han deltager i både glansen og pletterne på dette folk. Og er noget, han frivilligt gør. 
   Man kann doch auch "muss" sagen. Dann ändern sich die zwei Zeilen des Vaterlandsliedes, so dass sie ein völkisches Gesetz ausdrückt. So ist es, ob du es will oder nicht. Du bist im Verkehr mit Mitgliedern anderer Völker dazu gezwungen sowohl die Glänze als die Flecke deines Volkes zu tragen. Du kannst es als eine grosse Ungerechtigkeit fühlen, du willst vielleicht sagen, dass du überhaupt keinen Anteil in den Verbrechen deines Volkes hast, das hat nichts zu sagen, du bist in den Augen anderer Völker für diese Verbrechen mitverantwortlich. (n2 Man kan dog også sige "må". Så ændrer de to linier af fædrelandssangen sig, sådan at de kommer til at udtrykke en folkelig lov. Sådan er det, hvad enten du vil det eller ej. Du er tvunget til, i din omgang med medlemmer af andre folk, at bære både glansen og pletterne på dit folk. Du kan føle det som en stor uretfærdighed, du vil måske sige, at du overhovedet ikke har nogen andel i dit folks forbrydelser, det betyder intet, du er i andre folks øjne medansvarlig for disse forbrydelser. 
3        Das hat auch die meisten deutschen Flüchtlinge verstanden. So haben sie es aufgefasst. Es ist bemerkungswert, oder menschlisch rührend zu lesen, wie sie immer wieder sagen, dass sie nach Deutschland wollen um durch ihre Arbeit alles, was Deutschland gegen die anderen Völker getan hat, wiedergutzumachen. Dieses Gefühl, dass sie für die Verbrechen Hitlers büssen mussen, diese Willigkeit zur Wiedergutmachung, dies Verständnis, dass sie um wieder von den andern Völkern anerkannt zu werden solche Wiedergutmachungen leisten müssen, so was hab ich gern, solches Erkenntnis ist meines Erachtens notwendig für das natürliche Verkehr der Deutschen mit Dänen, mit Engländern, mit Französen, usw. (n3)         Det forstod også de fleste af de tyske flygtninge. Sådan opfattede de sagen. Det er bemærkelsesværdigt, eller det menneskeligt bevægende, at læse, hvordan de igen og igen siger, at de vil til Tyskland for gennem deres arbejde at gøre det godt igen, som Tyskland har gjort mod de andre folk. Denne følelse, at de skal bøde for Hitlers forbrydelser, denne villighed til erstatning, denne forståelse af, at de for igen at kunne blive anerkendt af de andre folk, må yde erstatning, den slags kan jeg godt lide, en sådan erkendelse er efter min mening nødvendig for, at tyskere naturligt kan omgås danskere, englændere, franskmænd, osv. 
4        Nun ist es ganz merkwürdig, dass Dr. Franz nicht von einem solchen Gefühl durchdrungen ist. Er sprich überhaupt von den Verbrechen Hitlers nicht. Er nennt die viele Unrechte, die Deutschland gegen andere Völker getan hat, nicht. Ob er davon weiss oder nicht, ob er z. B. den völkerrechtswidrigen Überfall Deutschlands gegen Dänemark den 9. April 1940 als ein Unrecht betrachtet, man weiss es nicht, denn er hat keine Äusserungen darüber.           Nu er det ganske mærkværdigt, at dr. Franz ikke er gennemtrængt af en sådan følelse. Han taler overhovedet ikke om Hitlers forbrydelser. Han nævner ikke de uretfærdigheder, som Tyskland har begået imod andre folk. Om han kender til det eller ej, om han f. eks. betragter Tysklands folkeretsstridige overfald på Danmark den 9. april 1940 som en uret, man véd det ikke, for han kommer ikke med nogle udsagn om det. 
5         Dieser Merkwürdigkeit wegen habe ich beschlossen hier ein kleiner Kommentar zu seinem grossen Bericht zu schreiben. Vielleicht kann ich dabei das grosse Rätsel doch mindestens ein bisschen aufhellen: Wie war es möglich, dass Hitler ein so grosser Erfolg mit dem Überreden des deutschen Volkes gehabt hat? Was war es bei seinen Reden, das die Deutschen so ergriff, dass sie es, wenn er längst tot und weg war, stets als eine Wahrheit hielten, stets als etwas achteten, das sie zu rechten Deutschen machte?        På grund af denne mærkværdighed har jeg besluttet her at skrive en lille kommentar til hans store beretning. Måske kan jeg derved opklare den store gåde i det mindste en lille smule: Hvordan var det muligt, at Hitler fik så stor succes med at overtale det tyske folk? Hvad var det ved hans taler, som greb tyskerne i den grad, at de, da han forlængst var død og borde, stadig regnede det for sandhed, stadig regnede det for noget, som gjorde dem til rigtige tyskere? 
6         Ich kann das Problem auch eine andere Wendung geben: Wäre es mir möglich, wenn ich mir zum Abschluss des Krieges zurückdenke, und wenn ich das Gedankeneksperiment vornähme, ich wäre damals sagen wir 50 Jahre alt, wäre es mir möglich gewesen als Däne eine wahre Freundschaft mit Dr. Franz zu einleiten? Ich habe seinen Bericht durchgelesen, ich bewundere seinen Stil, ich kenne an, dass er viele interessante und relevante Erläuterungen von dem Leben der deutschen Flüchtlinge gibt, ich muss zugeben, dass er auf vielen Kritikpunkten gegen den dänischen Behörden recht hat, und doch muss ich sagen: Wenn er und ich uns getroffen hätten, wenn wir im 1946 zusammengestossen wären, wenn wir auf irgendeiner Weise den Fraternisierungsverbot umgehen hätten können, dann würden wir doch nicht wahren Freunde bekommen können.           Jeg kan også give problemet en anden vending: Ville det være muligt for mig, hvis jeg tænker mig tilbage til krigens afslutning, og hvis jeg foretager det tankeeksperiment, at jeg dengang var, lad os sige 50 år gammel, ville det så være muligt for mig som dansker at indlede et sandt venskab med dr. Franz? Jeg har læst hans beretning igennem, jeg beundrer hans stil, jeg anerkender, at han giver mange interessante og relevante oplysninger om de tyske flygtninges liv, jeg må indrømme, at han på mange af sine kritikpunkter mod de danske myndigheder har ret, og alligevel må jeg sige: Hvis han og jeg havde mødtes, hvis vi havde truffet hinanden i 1946, hvis vi på én eller anden måde kunne have omgået fraterniseringsforbudet, så ville vi alligevel ikke kunne være blevet  sande venner. 
7  Warum doch nicht? Ist er nicht eine sehr interessante Persönlichkeit gewesen? Hätten wir nicht über viele gemeinsamen Intressen sprechen können? Was würde doch dagegen gewesen, dass wir uns mehr und mehr gegenseitig anerkennen müssten, dass wir also eine wirkliche Freundschaft eingeleitet hätten?  Hvorfor dog ikke? Var han ikke en meget interessant personlighed? Ville vi ikke have kunnet tale om mange fælles interesser? Hvad ville der dog have været imod, at vi mere og mere gensidigt ville være kommet til at anerkende hinanden, at vi altså ville have kunnet indlede et virkeligt venskab? 
8  Ja, ich weiss es nicht recht. Und ich weiss nicht, ob ich es durch diesen Kommentar ausfinden kann. Aber mir scheint, er verbirgt etwas für mich, er ist nicht ganz ehrlich mir gegenüber, er behält als Deutscher etwas für sich, das er mir als Däne nicht erzählt. Vielleicht hätten wir uns im Laufe der Zeit darüber zur Einigkeit hineinsprechen können, das hoffe ich und wünsche ich, aber wie er sich in dem Bericht stellt, ist eine wahre Freundschaft zwischen ihn als Deutschen und mich als Däne nicht möglich. Ja, jeg véd det ikke helt. Og jeg véd ikke, om jeg kan finde ud af det igennem denne kommentar. Men det forekommer mig, at han skjuler noget for mig, han er ikke helt ærlig overfor mig, som tysker holder han noget for sig selv, som han ikke fortæller mig, fordi jeg er dansker. Vi ville måske i tidens løb have kunnet tale os ind på livet af hinanden, det håber jeg da og det ville jeg ønske, men når han stiller sig an, som han gør i sin beretning, så er et sandt venskab mellem ham som tysker og mig som dansker ikke muligt. 
9        Ich verlange kein Entschuldigung von ihm für den Überfall des 9. Aprils 1940, überhaupt nicht. Ich erwarte aber ein Erkenntnis davon, dass das deutsche Volk dem dänischen Volk Unrecht getan hat. Und eine solche Erkenntnis kann ich in seinem Bericht nicht hören.          Jeg kræver ikke nogen undskyldning af ham for overfaldet den 9. april 1940, overhovedet ikke. Men jeg forventer en erkendelse af, at det tyske folk gjorde uret mod det danske folk. Og en sådan erkendelse kan jeg ikke høre i hans beretning. 
10       Kaj Munk, der dänische Dramatiker, der von den Deutschen geschossen wurde im Januar 1944, hat in einer Rede aus 1940 von der Freundschaft zwischen Dänen und Deutschen gesprochen. Er hat den Deutschen sehr hoch geschätzt, sagt er, aber jetzt, nach dem 9. April,  ist nicht Freundschaft am Platze, sondern Kälte. "Mit denen, die ihnen ein Revolver für die Brust halten, können Leute der Ehre nicht Freundschaft machen".            Kaj Munk, den danske dramatiker, der blev skudt af tyskerne i januar 1944, har i en tale fra 1940 talt om venskab mellem danskere og tyskere. Han har sat tyskerne meget højt, siger han, men nu, efter den 9 april, er det ikke venskab, men kulde, der er på sin plads. " Med dem, der holder En en Revolver for Brystet, kan Folk af Ære ikke slutte Venskab". (Dagen er inde, side 179).
11 Der deutsche Stolz
          Dass es ein deutscher Stolz gewesen ist, haben wir zwischen den Jahren 1933 und 1945 deutlich genug gespürt. Aber was geschah eigentlich mit diesem Stolz nach dem Niederlage im 1945? Lebt er noch? Ist er im Winterlager gegangen? Oder ist er total in den deutschen Herzen vernichtet worden?
Den tyske stolthed
      At der fandtes en tysk stolthed, det har vi tydelig nok mærket i årene fra 1933 til 1945. Men hvad skete der egentlig med denne stolhed efter nederlaget i 1945? Lever den stadig? Er den gået i vinterhi? Eller er den blevet helt tilintetgjort i de tyske hjerter? 
12           Hierauf kann uns Dr. Franz antworten. Er erzählt von einem kleinen Ereignis in Padborg, wenn er endlich nach Deutschland rückkehren konnte. Eine Sammlung von den elenden und in Lumpen gekleideten deutschen Flüchtlinge wurden von einem französischen Fotograf angetastet; er wollte einige Bilder von diesen merkwürdigen Menschen nehmen. Dr. Franz hat ihm den Rücken zugewendet, und so hatten auch manche von seiner Kameraden getan. Aber wenn der Fotograf aus dem Zuge gestiegen war, und seine Mithelferin unter den deutschen Flüchtlingen Zigaretten ausgeteilt hatte, haben sie sich umbestimmt: "widerstandslos boten sie jetzt ihre Visagen dem Knipser dar. Wie tief waren wir gesunken! Ich schämte mich" (5#82).            Det kan dr. Franz svare os på. Han fortæller om en lille begivenhed i Padborg, da han endelig komme vende tilbage til Tyskland. En samling af elendige og pjaltede tyske flygtninge blev antastet af en fransk fotograd; han ville tage nogle billeder af disse mærkværdige mennesker. Dr. Franz vendte ham ryggen, og det gjorde også mange af hans kammerater. Men da fotografen steg ud af toget og hans medhjælper havde uddelt cigaretter blandt de tyske flygtninge, ombestemte de sig: "uden modstand lod de nu knipseren knipse deres kontrafejer. Hvor dybt var vi ikke sunket! Jeg skammede mig". 
13  Und es ist in dieser Verbindung, dass ein Weh ihm entkommt: "O weh, wo blieb da der deutsche Stolz!" (5#81). Es gibt also stets einen deutschen Stolz. Er ist also zumindestens in Dr. Franz unter allen diesen Erlebnissen bewahrt worden.  Og det er i denne forbindelse, at der undslipper ham et véråb: "O vé, hvad blev der da af den tyske stolthed!" Der findes altså stadigvæk en tysk stolthed. Den er altså i det mindste blevet bevaret i dr. Franz midt i alle disse oplevelser. 
14        Kurz später erzählt er von der weiteren Reise, mit einem "transeuropäischen Schwedenbus": "Einige Schweden gesellten sich zu uns und erkundigten sich teilnahmsvoll nach unsern Schicksalen. Auch sie verteilten Zigaretten, aber wie anders, wie taktvoll!" (5#83) Diese Schweden haben also, versteht man, den deutschen Stolz respektiert, haben den Deutschen auf gleicher Ebene annähert, haben sie als Freunden und Mitmenschen angesprochen.           Kort senere fortæller han om rejsen videre frem, med en "transeuropæiske svenskerbus". "Nogle svenskede slog følge med os og spurgte deltagende om, hvordan det var gået os. Også de uddelte cigaretter, men hvor anderledes, hvor taktfuldt!" Man forstår, at disse svenskere respekterede den tyske stolthed, at de har nærmet sig tyskerne på samme niveau, at de har tiltalt dem som venner og medmennesker. 
15          Gibt es einen deutschen Stolz? Meine Antwort ist: Ja, natürlich! Jedes Volk hat mit sich in seinem Gepäck ein gewisser Stolz über das Dänensein, Deutschsein, Französensein, usw.           Findes der en tysk stolthed? Mit svar er: Ja, naturligvis. Ethvert folk har med sig i bagagen en vis stolthed over at de er danskere, tyskere, franskmænd, osv. 
16         Nun ja, wird man vielleicht sagen, das mag so sein. Aber die Frage ist wohl jetzt, wie eben ein Deutscher solch einen Stolz haben kann. Er muss ja, wie früher erwähnt, all die Flecken tragen, die unter der Naziherrschaft auf dem deutschen Namen gesetzt worden sind! Wie kann ein Mensch das tun? Wie kann ein Deutscher nach all die Ungeheurlichkeiten, die
durch die Nazis getan worden sind, stolz sein? Muss er sich nicht schämen mit einer Scham, viel grösser als die, mit der sich Dr. Franz über das Verkehren seiner Mitflüchtlinge schämt? 
       Nå ja, vil man måske sige, det kan da godt være. Men spørgsmålet er vel nu, hvordan netop en tysker kan have en sådan stolthed. Han må jo, som tidligere nævnt, bærer alle de pletter, som blev sat på det tyske navn under naziherredømmet! Hvordan kan noget menneske gøre det? Hvordan kan en tysker være stolt, efter alle de uhyrlighed, som blev forøvet af nazisterne? Må han ikke skamme sig med en skam, meget større end den skam, hvormed dr. Franz skammer sig over sine medflygtninges opførsel? 
17        Einjeder kann verstehen, dass so kann sich kein Deutscher schämen. So viel Scham gibt es nicht in der Welt. Ein Deutscher muss, wie ein Italiener, ein Franzose, ein Däne, usw., ein Stolz über sein Deutsch-sein haben, um leben zu können. Aber wenn die Scham allen Stolz wegfrisst, was dann? Wenn der natürliche Stolz von innen aus ausgeholt wird von den Verbrechen des deutschen Volkes, was macht man dann?         Enhver kan forstå, at sådan kan ingen tysker skamme sig. Så megen skam findes ikke i verden. En tysker må, som en italiener, en franskmand, en dansker, osv., have en stolthed over at være tysk for at kunne leve. Men når skammen opæder al stolthed, hvad så? Når den naturlige stolthed bliver udhulet indefra af det tyske folks forbrydelser, hvad gør man så?
18        Hierauf gibt Hans J. Reinowski, alias Jochen Spatz, eine Antwort. Er erzählt in einem seiner "Wochenschwätze", wie er eine junge Dame getroffen hatte, ein Holländerin, die in einem KZ-lager gewesen war, die aber von keinem Hass gegen den Deutschen besetzt worden war, weil sie eben in den Lagern viele deutsche Kameradinnen gefunden hatte. Sie erklärte der deutschen Kultur, der deutschen Musik, dem deutsche Volk als solchem ihre Liebe an, so viel hat Deutschland den andern Völkern Europas gegeben. "Als die Hitlermeuten unser Land überfielen und verwüsteten, habe ich euch gehasst. Doch im Kazet habe ich wieder gelernt, euch zu lieben. Denn dort habe ich erfahren, dass es ein anderes Deutschland gibt", sagte sie. (46-02#23).            Det giver Hans J. Reinowski, alias Jochen Spatz, et svar på. Han fortæller i én af sine "Wochenschwatz", hvordan han havde mødt en ung dame, en hollænder, som havde været i en koncentrationslejr, men som ikke var besat af had til tyskerne, fordi hun i lejren havde fundet mange tyske kammerater. Hun erklærede, at hun holdt meget af den tyske kultur, den tyske musik, det tyske folk som sådant, Tyskland havde givet Europas andre folk så meget. "Da Hitlerbanden overfaldt vores land og ødelagde det, hadede jeg jer. Men i koncentrationslejrene har jeg igen lært at elske jer. For dèr har jeg erfaret, at der findes et andet Tyskland", sagde hun. 
19        Reinowski endet seinen Bericht: "Mir wurde warm ums Herz. Ich war so froh, wie seit langem nicht. Könnt ihr verstehen, warum?" (46-02#27). Die letzte Frage spielt darauf, dass er am Anfang seines Wochenschwatzes die ganze Begebenheit als ein Rendezvous zwischen Mann und Frau geschildert hat. So dass wer nichts von dem deutschen Stolz kennt oder wissen will, das Gefühl des warmen Herzens als ein Wärme wegen eine Anerkennung seiner Männlichkeit verstehen kann. Aber kein Zweifel, es muss verstanden werden als ein Wärme wegen eine Anerkennung seines Deutsch-seins.           Reinowski skriver til sidst: "Jeg blev ganske varm om hjertet. Jeg blev så glad, som jeg ikke har været længe. Kan I ikke godt forstå, hvorfor?" Det sidste spørgsmål spiller på, at han i begyndelsen af denne Wochenschwatz skildrede begivenheden som et møde mellem mand og kvinde. Så den, der ikke kender til eller vil kende noget til den tyske stolthed, han kan forstå følelsen i det varme hjerte som begrundet i, at han blev anerkendt på sit køn. Men der er ingen tvivl om, at det må forstås som en varme, begrundet i, at han blev anerkendt som tysker. 
20         Einen anderen Versuch, den Reinowski gemacht hat, den Deutschen einen gewissen Stolz wieder einzugiessen, muss auch hier erwähnt werden. Es handelt sich um einen Wochenschatz vom 16. September 1946, wo er seinen Landsleuten "eine Freude machen will" (46-35#2). Er hat nämlich jetzt den Buch Victor Gollanzcens gelesen über die Deutschen in den Konzentrationslagern. Und er freut sich darüber, dass ein Ausländer, ein englischer Jude, den Deutschen eine Verteidigung bietet, und zwar eine Verteidigung genau in dieser Hinsicht.         Et andet forsøg, som Reinowski foretog på at indgyde tyskerne en vis stolthed igen, skal også nævnes her. Det drejer sig om en Wochenschwatz fra 16. september 1946, hvor han skriver, at han vil glæde sine landsmænd. Han har nemlig læst en bog af Victor Gollanzc om tyskerne i koncentrationslejrene. Og han glæder sig over, at en udlænding, en engelsk jøde, yder et forsvar for tyskerne, og det et forsvar i netop den henseende. 
21  Gollanzc schreibt (und Reinowski zitiert): "Heutzutage werden die Enthüllungen über die Nazigreuel --  von einem grossen Teil der Weltpresse, von vielen Verfassern und Würdenträgern als endgültige Beweise für die eingefleischte Bosheit und die kollektive Schuld des ganzen deutschen Volkes betrachtet. Das Beschämendste dabei ist, dass eben diese Enthüllungen genau das Gegenteil beweisen". "Denn wer sind die Opfer der Hitlerschen Gewaltherrschaft?" fragt Victor Gollancz. (46-35#6 Gollanzc skriver (og Reinowski citerer): "Idag bruges disse afsløringer -- af en stor del af verdenspressen, af mange skribenter og af offentlige personligheder som et endeligt bevis på den indgroede ondskab hos alle tyskere og på hele det tyske folks »kollektive skyld«. Og det skammelige i denne kampagne er, at netop disse afsløringer tværtimod afgiver et uomstødeligt bevis for det stik modsatte". "For hvem er ofrene for Hitlers magtherredømme?" spørger Victor Gollancz. 
22 Und er antwortet kürzlich später: "Man fand dort [in den KZ's rr] ausländische Zwangsarbeiter, Juden aus ganz Europa, Männer der Widerstandsbewegung in den von Hitler eroberten Ländern, Russen, Geiseln und einige wenige englische und amerikanische Kriegsgefangene. Ausserdem aber Deutsche: deutsche Kommunisten, Sozialdemokraten, Liberale, Christen und andere, die gewagt haben, sich gegen das Regime aufzulehnen, oder die für "staatsfeindlich" gehalten wurden .. " (46-35#7) Og kort efter svarer han: "Man fandt dèr [i koncentrationslejrene, rr] udenlandske slavearbejdere, jøder fra hele Europa, modstandsfolk fra de af Hitler erobrede lande, russere, gidsler, ganske få engelske og amerikanske krigsfanger og tyskere: tyske kommunister, socialister, liberale, kristne og andre, som har vovet at sætte sig op mod regimet, eller som er blevet anset for »farlige«. .."
23  Über den vielen Deutschen, die in den Konzentrationslagern gestorben oder getötet sind, sagt Gollanzc: "Jeder von diesen Männern ist ein Held, jede Frau eine Heldin gewesen. Ich behaupte, dieses Material beweist nicht, dass alle Deutschen böse sind und dass das deutsche Volk eine kollektive Schuld trägt, sondern das Gegenteil". (46-35#10) Om de mange tyskere, som døde eller blev dræbt i koncentrationslejrene, siger Gollanzc: "Enhver af disse mænd og kvinder er en helt. Min påstand er da, at dette bevismateriale så langt fra at vise, at alle tyskere er onde, og at hele det tyske folk har en »kollektiv skyld«, beviser det stik modsatte".
24        Das heisst also, dass es wirklich einen Grund für einen gewissen deutschen Stolz gibt; dass dieser Grund sich aber auf einem ganz anderen Gebiete befindet, als wo Dr. Franz ihn finden will. Oder es heisst, dass der für ein normales Menschenlebens notwendigen Stolz eine Grösse ist, die uns gegeben wird, nicht eine Grösse, die wir bei uns selber hervorprovozieren kann. Und darum muss man konkludieren, dass der Stolz Dr. Franzens ein künstlicher, unnatürlicher Stolz ist, der vielleicht in seiner Zeit in Deutschland als natürlich vernommen wurde, der aber nicht die Probe der Wirklichkeit bestanden hat.           Det vil altså sige, at der virkelig er grund til en vis tysk stolthed; men at denne grund befinder sig på et helt andet område, end hvor dr. Franz vil finde den. Eller det vil sige, at den stolthed, der er nødvendig for et normalt menneskeliv, er en størrelse, der gives os, ikke en størrelse, som vi kan fremprovokere hos os selv. Og derfor må man konkludere, at dr. Franz' stolthed er en kunstig, unaturlig stolthed, som måske på hans tid blev opfattet som naturlig i Tyskland, men som ikke kunne bestå virkelighedens prøve. 
25        Ich habe den Verdacht gegen Dr. Franz, er sei ein Opfer der nazistischen Propaganda gewesen. Ich glaube gar nicht, dass er ein Nazi gewesen sei, oder dass er Nazi-Sympathien gehabt habe, überhaupt nicht. Er ist ein ganz normaler Deutscher, dem aber die nazistische Propaganda ins Herz gekommen ist. Und der Grund, weil es ihm so geschehen ist, ist der, dass sein normaler Stolz über sein Deutschsein von der Propaganda getroffen wurde und in einem übernormalen, künstliche, vorgetäuschten Stolz gewandelt wurde. Und jetzt kann er nicht zu einem natürlicheren, demütigeren Stolz zurückkommen.            Jeg har den mistanke mod dr. Franz, at han er blevet et offer for den nazistiske propaganda. Jeg tror slet ikke, at han var nazist, eller at han havde nazi-sympatier, overhovedet ikke. Han er en ganske normal tysker, men en tysker, hos hvem den nazistiske propaganda er gået til hjerte. Og grunden til, at det er gået ham sådan, er, at hans normale stolthed over at være tysker blev truffet af propagandaen og forvandlet til en overnormal, kunstig, indbildt stolthed. Og nu kan han ikke komme tilbage til en mere naturlig, mere ydmyg stolthed. 
26       Oder -- kann ich auch sagen -- er glaubt, fehlerhaft, meiner Meinung nach, dass der Stolz eines Volkes von dem, was das Volk willenhaftich tut, von den bewussten selbstunterdrückenden Handlungen des Einzelnen abhängt, wo die Wahrheit doch ist, dass das, worüber man stolz sein kann, eben die Handlungen sind, die für dieses Volk natürlich und selbstverständlich sind.          Eller jeg kan også sige, at han fejlagtigt tror, som jeg ser det, at et folks stolthed afhænger af det, folket gør viljesmæssigt, af dets bevidste, selvundertrykkende handlinger, skønt sandheden dog er, at det, man kan være stolt af, just er de handlinger, som er naturlige og selvfølgelige for dette folk. 
27       Zum Beispiel hat er den Vorwurf gegen die dänischen Zeitungen in der Zeit unmittelbar nach der Kapitulation, dass sie die deutschen Soldaten als feige abbildet. (5#33). Man versteht, dass er eine solche Beschreibung als ein Angriff auf den deutschen Stolz betrachtet.          For eksempel bebrejder han de danske aviser i tiden umiddelbart efter kapitulationen, at de afbilder den tyske soldat som fej. Man forstår, at han betragter en sådan beskrivelse som et angreb på den tyske stolthed. 
28          Ich habe eine Reihe von Zuschriften an die "Deutsche Nachrichten" unter dem Diskussionthema "Haben die Soldaten fürs Vaterland gekämpft?" angebracht. (Siehe dn-indhold#disk). Man muss sich vorstellen, dass Dr. Franz all diese Zuschriften gelesen hat. Jedenfalls hat er eine Kritik gegen die Deutsche Nachrichten und zwar speziell gegen "Das Wort ist frei" vorgeführt. (4#86) Und vielleicht hat er sich auch getroffen gefühlt von z. B. die Bemerkung Walter Kloecks an einen jungen, deutschen Soldat: "Noch nie haben bessere Soldaten für eine schlechtere Sache gekämpft als du!" (46-23#26) Er hat sich aber überhaupt nicht beeinflussen lassen. Es ist, wie wäre dies nicht geschrieben und von ihm nicht gelesen worden.          Jeg har anbragt en række læserbrevet til Deutsche Nachrichten under diskussionstemaet "Har soldaterne kæmpet for fædrelandet?" Man må forestille sig, at dr. Franz har læst alle disse læserbreve. I hvert fald har han fremført en kritik af Deutsche Nachrichten og ganske særligt af "Ordet er frit". Og måske har han også følt sig truffet, f. eks. af Walter Kloecks bemærkning til en und tysk soldat: "Aldrig har bedre soldater kæmpet for en dårligere sag end du!" Men han har overhovedet ikke ladet det få nogen indflydelse på sig selv. Det er, som var det ikke skrevet og ikke læst af ham. 
29        Auch hat Jochen Spatz (Hans Reinowski) die Rekommendation gegeben, man setze in der Zukunft als Deutscher seinen Stolz nicht in der Soldatenehre, sondern "im friedlichen Arbeitertum" (46-39#55). Aber vergebens, was Dr. Franz anbelangt.          Jochen Spatz (Hans Reinowski) har også anbefalet, at man i fremtiden skal være stolt, ikke over soldatens ære, men "over den fredelige arbejder". Men forgæves, hvad dr. Franz angår. 
30        Ich glaube, Dr. Franz habe all dieses von vornherein als sozialistisch abgeschrieben. Und das ist Schade. Dann hat er sich die Chance einer Neubearbeitung der Stellung Deutschlands zu seinen Nachbarn verpasst. (n30        Jeg tror, at dr. Franz på forhånd har afskrevet alt dette som socialistisk. Og det er en skam. Så har han forpasset en chance til at få en anden opfattelse af Tysklands stilling til sine naboer. 
31        Nun, sei dies, als es sein will, ich will hier auch eine Bemerkung Dr. Franzens anführen, die als eine Beleidigung gegen uns Dänen aufgefasst werden muss. Nicht um mich auf Dr. Franz zu rächen -- es ist, glaube ich, zu spät -- sondern um mir und den Lesern die Frage zu stellen: Wie betrachtet eigentlich Dr. Franz die Dänen?         Nuvel, lad alt dette være som det være vil, jeg vil her anføre en bemærkning af dr. Franz, der må opfattes som en fornærmelse imod os danskere. Ikke for at hævne mig på dr. Franz -- jeg tror, det er for sent -- men for at stille mig selv og læserne det spørgsmåL. Hvordan ser egentlig dr. Franz på danskerne? 
32        Dr. Franz hat die Anstrengungen der dänischen Behörden, den Deutschen ein wenig Demokratie zu lehren, erwähnt, und man vernimmt, dass er damit nicht recht zufrieden ist. Er behält recht, wenn er schreibt: "Es ist immer ein schlimm Ding darum, eine Überzeugung einzuhämmern, Menschen in kürzester Zeit umzumodeln. Anschauungen müssen langsam wachsen oder durch Generationen vererbt sein". (4#107).            Dr. Franz har nævnt de danske myndigheders anstrengelser for at lære tyskerne en smule demokrati, og man fornemmer, at han ikke helt er tilfreds dermed. Han har ret, når han skriver: "Der er altid noget forkert ved at ville terpe en overbevisning ind, at ville omskabe mennesker på kortest mulig tid. Anskuelser må vokse langsomt frem eller være nedarvet gennem generationer". 
33  Und was er danach schreibt, dem muss man auch zustimmen: "Überdies sind missliche Verhältnisse, Zeiten der Not und des wirtschaftlichen Niedergangs immer ein schlechter Nährboden für eine neue Gesinnung". (4#107). Er denkt hiermit vermutlich auf die Missverhältnisse in den Internierungslagern, wo man Menschen Demokratie lernen will, die man gleichzeitig die demokratischen Grundrechte beräubt: das Recht zur Freihet, zur Arbeit, usw.  Og hvad han skriver derefter, må man også tilslutte sig: "Desuden er uheldige forhold, tider med nød og økonomisk nedgang altid en dårlig grobund for en ny indstilling". Han tænker hermed formodentlig på misforholdene i interneringslejrene, hvor man vil lære mennesker demokrati, mennesker, som man samtidig har berøvet deres demokratiske grundrettigheder: retten til frihed, til arbejde, osv. 
34 Dasselbe hat einer der Abgeordneten im dänischen Reichtag festgestellt. Er sagte in einer Verhandlung über die Flüchtlinge am 13. Juni 1946: "Man hat gesagt, dass die Flüchtlinge erzogen werden sollen, während sie hier in Dänemark waren, und dass wir ihnen Demokratie og viel anders Gutes lernen sollen. Aber wir können wohl darüber einig werden, dass die schlimmste Stelle Menschen zu erziehen in Gefangenschaft oder hinter Stacheldraht ist. Ich glaube nicht, dass es möglich ist". (folketing#72).  Det samme har én af medlemmerne af folketinget fastslået. Han sagde i en forhandling om flygtningene den 13. juni 1946: "Det er blevet udtalt, at Flygtningene skulde opdrages, medens de var her i Danmark, og at vi skulde lære dem  Demokrati og meget andet godt. Men vi kan vist være enige om, at det daarligste Sted at opdrage Mennesker er i Fangenskab eller bag Pigtraad. Jeg tror ikke, det lader sig gøre". 
35          So weit, so gut. Dann aber setzt Dr. Franz fort: "Die Jugendlichen dachten nur zu oft an die Fabel vom sterbenden Löwen und vom Esel, wenn die Dänen, die Bewohner dieses Ländchens, das weniger Einwohner zahlte als Berlin, in etwas pharisäerhaftem Hochmut uns Bürgern des großen Deutschland, das die Welt in die Schranken gefordert hatte, zeigen wollten, auf welchem Irrweg wir uns befanden". (4#108).         Så vidt, så godt. Men så fortsætter dr. Franz: "Ungdommen tænkte kun altfor ofte på fablen om den døende løve og æslet, når danskerne, disse beboere af dette lille land, som havde færre indbyggere end Berlin, i et noget farisæisk hovmod ville vise os borgere i det store Tyskland, som verden havde krævet til regnskab, [eller "som havde krævet verden til regnskab"] hvordan vi befandt os på en afvej". 
36        Ich habe die Fabel nicht finden können. Aber ich glaube, dass die Rolle des Esels uns Dänen zugedacht ist, während der sterbende Löwe das jetzt blütende Deutschland ist. Und ich glaube weiter, dass diese Haltung nur scheinbar die Haltung der Jugendlichen ist, in Wirklichkeit ist es die Haltung Dr. Franzens. Ich bemerke auch, dass Dänemark hier nicht als ein Land beschrieben wird, sondern nur als ein Ländchen, was wohl hier nicht als ein sehr ehrenvoller Begriff aufgefasst werden soll. Man könne es eine Beleidigung der Dänen finden.          Jeg har ikke kunnet finde den fabel. Men jeg tror, at rollen som æsel er tiltænkt os danskere, mkend den døende løve er det ny blødende Tyskland. Og jeg tror videre, at denne holdning kun tilsyneladende er de unges holdning, i virkeligheden er det dr. Franz' holdning. Jeg bemærker også, at Danmark her ikke beskrives som et land, men kun som "et lille land", hvilket vel her ikke skal opfattes som et særlig ærefuldt begreb. Man kunne anse det for en fornærmelse mod danskerne. 
37 Dass aber die Deutschen wegen ihres grösseren Zahles sich nicht erlauben sollten, von den Dänen belehrt zu werden, ist doch Wahnsinn. Es ist meines Erachtens ein Überrest von der "Herrenmentalität" des Dritten Reichs, und es ist sehr merkwürdig, dass ein hochgelehrter Mann wie Dr. Franz einen solchen Satz schreiben kann. Er muss doch wissen, dass was gesagt wird, nicht seine Wahrheit von dem Anzahl der Sagenden herleitet, sondern von dem inneren Gehalt des Sprachens. Also, es sage ein Däne, es sage ein Schwede, es sage ein Deutscher, das ist alles gleichgültig für die Wahrheit dessen gesagt wird.  Men at tyskerne, fordi de er de fleste, ikke skulle tillade sig at blive belært af danskerne, det er dog vanvid. Det er efter min mening en rest af "herrefolksmentaliteten" i det tredie rige, og det er meget mærkværdigt, at en højlærd mand som dr. Franz kan skrive en sådan sætning. Han må dog vide, at det, der siges, ikke henter sin sandhed fra antallet af dem, der siger det, men fra talens indre gehalt. Altså, lad det være en dansker, lad det være en svensker, lad det være en tysker, der siger det, det er altsammen ligegyldigt med hensyn til sandheden af det, der bliver sagt. 
38        Ist es wirklich so schwierig anzuerkennen, dass die Deutschen nach dem Kriege sich auf einem Irrweg befänden? Kann man sich nicht vorstellen, dass wir Dänen, die wir ja die ewigen Nachbarn des grossen Deutschlands sind, in Zusammenarbeit mit den Siegermächten, den Nazismus ausrotten wollen? Wir wollen doch nicht nochmals riskieren, dass Deutschland uns überfällt, weil es von einer Art Grossenwahn ergriffen ist. Deshalb, nicht um Hochmut auszuüben, nicht um den Deutschen zu demütigen, nicht um sie umzumodeln zu etwas anderes als eben ein wahres Deutschsein, deshalb haben wir in den Flüchtlingslagern den Nazis zu isolieren versucht, deshalb haben wir Unterricht gegeben in Demokratie, deshalb haben wir gehofft, dass die Jahre hier in Dänemark nicht ganz umsonst waren.          Er det virkelig så vanskeligt at anerkende, at tyskerne efter krigen befandt sig på en vildvej? Kan man ikke forestille sig, at vi danskere, som jeg er det store Tysklands evige naboer, i samarbejde med sejrsmagterne, vil udrydde nazismen? Vi vil dog ikke endnu engang risikere, at Tyskland overfalder os, fordi det er grebet af en slags storhedsvanvid. Derfor, ikke for at vise os hovmodige, ikke for at ydmyge tyskerne, ikke for at omskabe dem til noget andet end netop sande tyskere, derfor har vi søgt at isolere nazisterne i flygtningelejrene, derfor har vi givet undervisning i demokrati, derfor har vi håbet på, at årene her i Danmark ikke var helt omsonste. 
39        Dr. Franz setzt fort: "Und dann, was hatten die Dänen schon vom Krieg erlebt und von dem Elend der Zeit nach dem ersten Weltkriege? Durften sie überhaupt mitreden? Dies Unterfangen des Belehrens weckt bei den Jugendlichen Trotz und innere Auflehnung". (4#109). Eine merkwürdige Aussage! Dr. Franz versucht uns das Recht zum Mitreden abzunehmen. Wie wagt er so was? Ein jeder Mensch kann doch vom Recht und Unrecht mitreden, sogar ein Däne aus diesem Ländchen.           Dr. Franz fortsætter: "Og desuden, hvad havde danskerne oplevet af krigen og af tidens elendighed efter den første verdenskrig? Skulle de i det hele taget have lov at tale med? At de således dristede sig til at belære, vakte hos ungdommen trods og indre afvisning". Et mærkværdigt udsagn! Dr. Franz forsøger at fratage os retten til at tale med. Hvordan vover han den slags? Ethvert menneske kan dog tale med om ret og uret, endog en dansker fra dette lille land. 
40  Und es muss wieder bemerkt werden: Dies ist nicht die Haltung der Jugendlichen, sondern die Haltung Dr. Franzens. Er lehnt die Belehrung über Demokratie auf. Er fühlt den Versuch der Dänen die Deutschen zu belehren als eine Anmassung, übrigens eine Anmassung des kleineren Volkes über das grössere, und das ist in seinen Augen, nicht aber notwendigerweise in den Augen seiner Schüler, etwas ganz unerhörtes.  Og man skal igen lægge mærke til det: Dette er ikke ungdommens holdning, nej, det er dr. Franz' holdning. Han afviser en belæring om demokrati. Han føler danskernes forsøg på at belære tyskerne som en anmasselse, i øvrigt en anmasselse fra et mindre folk over et større, og det er i hans øjne, men ikke nødvendigvis i hans elevers øjne, noget ganske uhørt. 
41         Aber warum sagt er doch so etwas? Ich habe die Zitaten von dem deutschen Stolz hier am Anfang angebracht, weil ich mich vorstelle, dass dieser Stolz eine grosse Rolle spielt, auch in einer Äusserung wie die hier zitierte. Und glauben Sie mir, lieber Leser, ich gönne Dr. Franz einen deutschen Stolz geniessen zu können. Ich gönne ihm aber nicht einen falschen Stolz zu haben, einen künstlichen Stolz zu promovieren. Und es scheint mir ganz deutlich, das der Stolz, aus dem er den Dänen als Bürgern in einem Kleinland ihren Recht mitzureden abspricht, ein falscher Stolz ist.          Men hvorfor siger han dog sådan? Jeg har anbragt citaterne om den tyske stolthed her i begyndelsen, fordi jeg forestiller mig, at denne stolthed spiller en stor rolle, også i en ytring som den her citerede. Og tro mig, kære læser, jeg under dr. Franz at kunne nyde en tysk stolthed. Men jeg under ham ikke at have en falsk stolthed, at promovere en kunstig stolhed. Og det er ganske tydeligt for mig, at den stolthed, der fratager danskerne deres ret til at tale med, fordi de er borgere i et lille land, er en falsk stolthed. 
42       Deshalb habe ich den Reinowski zitiert. Der hat einen festeren, wahreren, natürlicheren Stolz skizziert, einen deutschen Stolz, den man als Deutscher nicht erwerben soll, den man aber als Geschenk empfängt. Ein Geschenk der anderes Völker, ein Geschenk Gottes, ob man will.           Derfor citerede jeg Reinowski. Han har skitseret en mere fast, mere sand, mere naturlig stolthed, en tysk stolthed, som man ikke som tysker skal erhverve sig, men som man modtager som en gave. En gave fra de andre folk, en gave fra Gud, om man vil. 
43        Und dann sehe ich vollständig davon ab, dass diese Äusserung eine Beleidigung Dänemark gegenüber ist. Es ist aber eine Tatsache, dass Dänen, wie jedes andere Volk, ein Bedürfnis für Anerkennung haben, oder dass auch wir, so kleinmütig und demütig und bescheiden wir scheinen mögen, von einem inneren Stolz unser Dänisch-seins getrieben sind.          Og så ser jeg fuldstændig bort fra, at denne ytring er en fornærmelse mod Danmark. Men det er en kendsgerning, at danskere, som ethvert andet folk, har et behov for anerkendelse, eller at også vi, hvor kleinmodige og ydmyge vi end kan forekomme at være, er drevet af en indre stolthed over at være danskere. 
44  Der dänische Stolz
         Wir sprechen nicht gern darüber, wir Dänen. Und doch ist er da, dieser Stolz. Aber wie mit so vielen anderen Dingen, die mehr oder wenig unbewusst in uns regieren, so auch mit dem Stolz über unseres Volk, wir merken ihn im täglichen Leben nicht, wir spüren ihn erst, wenn er angegriffen wird. Und angegriffen ist er geworden, meistens am 9. April 1940, wenn das Land von den deutschen Truppen überliefen wurde. (n44)
Den danske stolthed
        Vi taler ikke gerne om det, vi danskere. Og dog er den der, denne stolthed. Men som med så mange andre ting, der hersker i os mere eller mindre ubevidst, således også med stoltheden over vort folk, vi mærker den ikke i det daglige liv, vi mærker den først, når den bliver angrebet. Og angrebet blev den, især den 9. april 1940, da landet blev overrendt af de tyske tropper. 
45      Es gab in den politischen Kreisen in der Zwischenkriegszeit eine vorsichtige Diskussion über das dänische Militär. Wieviele Truppen sollten wir unter Waffen haben? Was sollte ihre Funktion sein? Sollten wir ein Existenzkrieg führen, und war ein solcher Krieg überhaupt möglich? Das wurde von den meisten Kennern abgelehnt, und die nächste Frage wurde dann die prekäre Frage: Wieviele Soldaten sollen getötet werden um der Umwelt gegenüber als der Angegriffene anerkannt werden zu können?           I mellemkrigstiden var der i politiske kredse en forsigtig diskussion om det danske militær. Hvormange soldater skulle vi have under våben? Hvad skulle deres funktion være? Skulle vi føre en eksistenskrig, og var en sådan krig i det hele taget mulig? Det blev afvist af de fleste kyndige, og det næste spørgsmål blev så det prekære spørgsmål: Hvormange soldater skal dræbes for at vi overfor omverdenen kan anerkendes som en stat, der er blevet angrebet? 
46  Als man vielleicht weiss, wurde von den dänischen Truppen am 9. April 1940 kaum Widerstand geleistet. Und dadurch wurde ein schlimmer Riss in den dänischen Stolz gemacht. Die meisten der Intellektuellen in Dänemark hätte einsehen können, dass eine Verteidigung Dänemarks, die nur der Umwelt gegenüber markierte, dass ein völkerrechtswidrige Angriff stattgefunden hatte, die einzige vernünftige Möglichkeit gewesen war. Aber wenn diese vernünftige Möglichkeit dann in Wirklichkeit umwandelt wurde, nun, das war etwas ganz anderes. Dann fühlte man sich feige, dann fühlte man, dass man sich nicht mehr in den Augen sehen könnte, dann fühlte man sich mit den Worten Dr. Franzens, "in seiner Würde gekränkt". (n44).  Som man måske véd, blev der knap nok ydet modstand af de danske troopper den 9. april 1940. Og derigennem blev der slået et slemt skår i den danske stolthed. De fleste af de intellektuelle i Danmark havde kunnet indse, at et forsvar af Danmark, som kun overfor omverdenen markerede, at der havde fundet et folkeretsstridigt angreb sted, var den eneste fornuftige mulighed. Men da denne fornuftige mulighed så indtraf i virkeligheden, nuvel, det var noget helt andet. Så følte man sig fej, så følge man, at man ikke mere kunne se sig selv i øjnene, så følte man sig ramt i sit inderste menneskelige væsen. 
47          Und dass die dänische Regierung sich gezwungen sah, der deutschen Heuchelei mitzuspielen, also zu sagen, es handele sich nicht um eine Besatzung, sondern um einen Schutz, und die dänische Souverainität wäre nicht angefochtet, obwohl es ja allzu klar war, dass der Wille der dänischen Regierung in der Tasche des deutschen Aussenministeriums lag, das machte die Dänen noch ärger und noch frustrierter. Aber was war zu tun?          Og at den danske regering følte sig tvunget til at spille med på det tyske hykleri, og altså sige, at det ikke drejede sig om en besættelse, men om en beskyttelse, og at den danske suverænitet ikke var anfægtet, selv om det jo var klart for alle, at den danske regerings vilje lå i det tyske udenrigsministeriums lomme, det gjorde danskerne endnu mere vrede og frustrerede. Men hvad kunne man gøre ved det? 
48          Dieses Gefühl von Scham, von Verlust der dänischen Stolz, war falsch. Der Stolz eines Volkes liegt auf diesem Gebiete nicht. Aber in die meisten europäischen Völkern war das Verhalten ihrer Soldaten -- waren sie feige oder tapfer? -- mit dem Stolz dieses Volkes verbunden. Deshalb hat ja auch die vielen deutschen Angriffe auf den verschiedenen Ländern Europas so viel Widerstand hervorgerufen. Mit einem solchen Angriff, speziel wenn der Angriff als eine Art Zertrampeln verlief, hat ja dies kleineres Volk sich auf seine Ehre angegriffen gesehen. Je mehr die Deutschen triumphierte über die Tapferkeit der deutschen Soldaten, je mehr haben die besiegten Völker sich in den Nägeln gebissen, und zum Widerstand sich veranstaltet gesehen.           Denne følelse af skam, denne følelse af, at man havde mistet den danske stolthed, var en falsk følelse. Et folks stolthed ligger ikke på det område. Men i de fleste europæiske folk var deres soldaters opførsel -- var de feje eller tapre? -- forbundet med folkets stolthed. Derfor har jo også de mange tyske angreb på de forskellige lande i Europa fremkaldt så megen modstand. Med et sådant angreb, især når angrebet forløb som en slags søndertrampen, har jo dette mindre folk set sig angrebet på sin ære. Jo mere tyskerne triumferede over de tyske soldaters tappperhed, des mere har de besejrede folkk bidt negle og set sig foranlediget til modstand. 
49         So auch in Dänemark. Hier wurde eine Widerstandsbewegung von den immer mehr sich wiederholenden deutschen Gewalttaten hervorgerufen. Sie wurde von den Engländern durch nächtlige Abwürfe bewaffnet, die Engländer wurden mehr und mehr als die Helden des Krieges gesehen. Und richtig, durch die Heldentaten dieser Widerstandsbewegung hat der dänische Stolz genesen.          Således også i Danmark. Her blev en modstandsbevægelse fremkaldt af de stadig flere og flere tyske voldshandlinger. Den blev bevæbnet af englænderne ved våbennedkastninger om natten, englænderne blev mere og mere anset for krigens helte. Og rigtigt, gennem denne modstandsbevægelses heltegerninger er den danske stolthed kommet sig. 
50        Und doch muss man sagen, dass dem dänischen Stolz eine Genesung von ganz anderen Seite während des Krieges zugeführt wurde. Wie die Deutschen von Reinowski aufgefordert wurden, ihren Stolz aus der Arbeitsfähigkeit und Arbeitswilligkeit des deutschen Volkes herzuleiten, statt aus dem Tapferkeit oder Feigheit ihrer Soldaten, so konnte man, und so kann man auch noch heute, dem dänischen Volk auffordern, ihren Stolz nicht aus dem Feigheit des 9. April herzuleiten, sondern aus dem Zusammenhalten des Volkes, aus dem Gefühl mit seinen Volksgenossen eins zu sein und den daraus herzuleitenden Taten.          Og dog må man sige, at der under krigen blev tilført den danske stolthed helbredelse fra en helt anden side. Ligesom tyskerne af Reinowski blev opfordret til at udlede deres stolthed af det tyske folks arbejdsduelighed og arbejdsvillighed, i stedet for af deres soldaters tapperhed eller fejhed, således kunne man, og således kan man endnu i dag, opfordre det danske til tiil at udlede deres stolthed ikke af den 9. aprils fejhed, men af folkets sammenhold, af følelsen af at være ét med sine folkefæller og de gerninger, der udsprang heraf. 
51         Zum Beispiel wurden die Kommunisten am 22. Juni 1941 inhaftiert. Das war einer der grössten Schände, die wir uns während des Krieges zugeführt haben. Alle unsere grossen Idealen, von der Unantastbarkeit des einzelnen Bürgers, von dem Herrschaft des Gesetzes, von dem demokratischen Recht aller Anschauungen zu Worte zu kommen, wurden niederschlagen, zeigten sich als nicht mehr als lehren Wörter.            F. eks. blev kommunisterne arresteret den 22. juni 1941. Det var én af de største skændselsgerninger, som vi har påført os under krigen. Alle vore store idealer, om den enkeltes borgers uantastelighed, om lovens herredømme, om alle anskuelsers demokratisk ret til at komme til orde, blev slået ned, viste sig kun at være tomme ord. 
52  Und doch hat man eben in dieser dunklen Stund sich die Frauen und Familien der Kommunisten nicht im Stick gelassen. Die meisten von ihnen haben durch die öffentliche soziale Sicherheitsnetz eine pekuniäre Hilfe bekommen, so dass sie sich durchmachen konnten.  Og dog lod man ikke, selv ikke i denne mørke time, kommunisternes koner og børn i stikken. De fleste af dem fik en pengemæssig hjælp gennem det offentlige sociale sikkerhedsnet, så de kunne klare sig igennem. 
53       Dasselbe wiederholte sich, wenn die dänischen Juden von der Wehrmacht verfolgt wurden. Den meisten von ihnen gelingst es nach Schweden zu fliehen, und die Wohnungen wurden dann von den dänischen Behörden sorgfältig beibehalten, so dass sie nach dem Krieg in den selben Wohnungen einkehren konnten.          Det samme gentog sig, da de danske jøder blev forfulgt af værnemagten. For de fleste af dem lykkedes det at flygte til Sverige, og deres boliger blev så omhyggeligt bibeholdt af de danske myndigheder, sådan at de efter krigen kunne vende tilbage til deres boliger. 
54 Und wenn gegen Ende des Krieges viele Widerstandskämpfer illegal leben mussten, haben sie auch durch öffentliche Behörden Rationierungsmarken und dergleichen bekommen. Natürlich hat man alle solche Bemühungen ausser Sicht der deutschen Behörden halten müssen. Und wenn man hieraus schliessen will, dass einer der dänischen Eigenschaften, von denen wir stolz sein können, eine gewisse Schlauheit sei, so wäre es meiner Meinung nach nicht ganz fehl. Lieber würde ich doch sagen, dass dieses Verhalten eine gewisse innere Zusammenhangskraft zeigt, eine Volksgemeinschaft andeutet, an der, aller Unterschiede zum Trotz, Kommunisten, Juden und Widerstandskämpfer miteingeschlossen waren.  Og da henimod slutningen af krigen mange modstandsfolk måtte leve under jorden, kunne de også få rationeringsmærker og den slags gennem offentlige myndigheder. Naturligvis var man nødt til at holde alle den slags anstrengelser hemmelig for de tyske myndigheder. Og hvis man heraf vil drage den slutning, at én af de danske egenskaber, som vi kal være stolte af, er en vis snuhed, så ville det efter min mening ikke være helt forkert. Men jeg vil dog hellere sige, at denne adfærd viser en vis indre sammenhængskraft, antyder et folkeligt fællesskab, som kommunister, jøder og modstandsfolk, alle forskelle til trods, var inkluderet i. 
55         Ich empfehle uns Dänen, dass wir aus solchen Ereignissen unseren völkischen Stolz herleiten. Dann werden wir auch leichter anderen Völkern, z. B. den Deutschen, anzeigen können, wo sie einen Grund zum Stolz haben, vielleicht in ihrer Arbeitswilligkeit, vielleicht in ihrer grossen Kultur, vielleicht in ihrem Organisationstalent.          Jeg vil anbefale os danskere, at vi udleder vores folkelige stolthed af den slags begivenheder. Så vil vi også lettere kunne vise andre folk, f. eks. tyskerne, hvor de har grund til stolthed, måske i deres arbejdsomhed, måske i deres store kultur, måske i deres organisationstalent. 
56        Nun, ich habe den dänischen Stolz zu ausführlich behandelt, um deutlich machen zu können, wie Dr. Franz unsere Lage, unsere Gefühle den verschiedenen Ereignissen gegenüber, total missverstanden hat. Das ist mir ein grosses Rätsel gewesen, und ich glaube, dass ich das Rätsel lösen kann durch eben den Begriff des deutschen Stolzes. Dass seine Form dieses Stolzes eine falsche Form ist, habe ich schon mehrmals gezeigt, will es hier nur vorbeigehend nochmals zeigen.         Men altså, jeg har behandlet den danske stolthed så udførligt for at kunne gøre det tydeligt, hvordan dr. Franz fuldstændig har misforstået vores situation, vores følelser stillet overfor de forskellige begivenheder. Det har været mig en stor gåde, og jeg tror, jeg kan løse denne gåde netop ved hjælp af begrebet "den tyske stolthed". At hans form for denne stolthed er en falsk form for stolthed, har jeg allerede flere gange påvist, her vil jeg kun i forbifarten vise det endnu en gang. 
57  Der falsche Stolz von Dr. Franz
    Dazu will ich sein Bericht über das Entgegenkommen der Schweden benutzen. Er sagte damals, dass die Schweden ganz anders taktvoll die Zigaretten unter den deutschen Flüchtlinge verteilt hatten als der französische Photograph es getan hatte. (5#83) (#14). Man versteht aus diesem Vergleich, dass er von Mitgliedern anderer Völker als ein Gleichberechtigter angesehen werden will, er will nicht als elender Flüchtling betrachtet werden, er will als ein Mensch mit eigenem Schicksal begegnet werden. 
Dr. Franz' falske stolthed
     Dertil vil jeg benytte hans fortælling om svenskernes imødekommenhed. Han sagde dengang, at svenskerne havde uddelt cigaretter helt anderledes taktfuldt end den franske fotograf havde gjort det. Man af denne sammenligning, at han vil anses som en ligeberettiget af andre folks borgere, han vil ikke betragtes som en flygtning, han vil mødes som et menneske med sin særlige skæbne. 
58         Alles ganz verständlich. Ich gönne ihm all die Anerkennung seines Menschseins und seines Deutschseins, die er empfangen kann. Aber. Die Frage ist -- und dies ist eine Frage, die er selber sich überhaupt nicht gestellt hat -- will er uns dieselbe Anerkennung zuteil werden lassen? Hat er den Willen taktvoll uns Dänen gegenüber zu handeln? Und die überraschende Antwort dieser Frage ist, dass er sich um den deutschen Stolz sehr viel bemüht, sich aber um einen eventuellen dänischen Stolz überhaupt nicht kehrt, ja, er macht sich gar nicht bewusst, dass es eine eventuellle dänische Stolz geben könne.           Altsammen ganske forståeligt. Jeg under ham al den anerkendelse af hans væren menneske og af hans væren tysker, som han kan få. Spørgsmålet er -- og dette er et spørgsmål, som han selv overhovedet ikke har stillet sig -- vil han lade den samme anerkendelse blive os til del? Har han viljen til at handle taktfuldt overfor os danskere? Og det overraskende svar på dette spørgsmål er, at han gør sig mange anstrengelser angående den tyske stolthed, men at han overhovedet ikke kerer sig om den danske stolthed, ja, han gør sig slet ikke klart, at det skulle kunne findes en eventuel dansk stolthed. 
59           Ich werde behaupten, dass der falschen Stolz von Dr. Franz ihn dazu verleitet hat, den dänischen Stolz ganz zu übersehen (mit einer Ausnahme, siehe n44), und weiter dazu, die dänische Lage während des Krieges und nach dem Kriege ganz und gar zu missverstehen. Sehen wir erst auf eine wie es scheint richtige Beschreibung der Dänen:           Jeg vil påstå, at dr. Franz' falske stolthed har forledt ham til helt at overse den danske stolthed, og videre til helt og holdent at misfortå den danske situation under og efter krigen. Lad os først se på en, som det synes, rigtig beskrivelse af danskerne. 
60          Dr. Franz hat einen dänischen Freund oder Kollege besucht. Davon schreibt er: "Die Dänen lieben Blumen, Tiere und Kinder. Sie freuen sich ihres Daseins. Sie feiern gern Feste, hängen bei jeder Gelegenheit den geliebten Danebrog zum Fenster hinaus, essen und trinken ergiebig und laßen Raketen steigen, als wollten sie ihrer Lebensfreude Luft machen. Kann man das kindisch nennen? Eher ist es jene Kindlichkeit, die das Evangelium als notwendig für den Eintritt ins Himmelreich erachtet." (5#21).            Dr. Franz har besøgt en danske ven eller kollega. Derom skriver han: "Danskerne elsker blomster, dyr og børn. De glæder sig over deres tilværelse. De kan godt lide at holde fest og hejser ved enhver lejlighed deres kære Dannebrog ud af vinduet, spiser og drikker grundigt og sender raketter op for at få luft for deres livsglæde. Kan man kalde det barnagtigt? Snarere er det den barnlighed, som evangeliet anser som en nødvendighed for at komme i himmeriget".
61        Nicht wahr! So wünschen wir Dänen auch, uns selber anzusehen. Und natürlich sagen wir nach einer solchen Beschreibung: "O dieser Dr. Franz! Er versteht uns. Er weiss was im Inneren unseres Herzens wohnt!" Aber sehen wir dann auf eine Äusserung, die unmittelbar nach dieser liebensvollen Beschreibung steht: "Nach der Kapitulation vertauschte der Däne die deutsche Besatzung mit der englischen. Das neutrale Land hatte einen neuen Herrn gefunden, der als oberste Instanz auch über das Schicksal der Internierten entschied. Noch konnte der Däne also nicht nach  eigenem Ermessen in seinem Lande schalten." (5#26).         Ikke sandt! Sådan ønsker vi danskere også at se på os selv. Og naturligvis siger vi efter en sådan beskrivelse: "O denne dr. Franz! Han forstår os. Han véd, hvad der bor i vort hjertes indre!" Men lad os så se på en ytring, der står umiddelbart efter denne elskværdige beskrivelse: "Efter kapitulationen byttede danskerne den tyske besættelse ud med den engelske. Det neutrale land havde fundet en ny herre, der som øverste instans også afgjorde de interneredes skæbne. Endnu kunne danskeren altså ikke gøre i sit land efter sit eget forgodtbefindende."
62        Dass eine Besatzung der anderen nachfolgt, die englische der deutschen, das ist doch ein totales Missverständnis der Lage Dänemarks, das ist eine Beschreibung, die wider die Tatsachen sind, und auch -- und das ist das bemerkenswürdige -- wider die Auffassung aller Dänen. Unser deutsche Freund, der eine so tiefe Verständnis hatte von dem, was sich im Herzen eines Dänen rührt, hat hier auf freier Hand etwas aufgedichtet, das einfach Quatsch ist.           At den ene besættelse fulgte ovenpå den anden, englændernes ovenpå tyskerne, det er dog en total misforståelse af Danmarks situation, det er en beskrivelse, der går imod kendsgerninger, og også -- og det er det bemærkelsesværdige -- imod alle danskeres opfattelse. Vor tyske ven, der havde en så dyb forståelse af, hvad der rørte sig i en danskers hjerte, har her på fri hånd opdigtet noget, der simpelthen er vrøvl. 
63  Dr. Franz setzt aber mit dieser falschen Voraussetzung fort. Er macht eine Vergleichung zwischen den Waren, die Deutschland während der Besatzung hätte liefern können, und die Waren, die die Engländer nach der Kapitulation lieferten. Und -- ja richtig -- die deutschen Waren waren die besten. Und er weiss von einem Fleischer zu erzählen, der ein lebendes Schwein in seinem Schaufenster angebracht hatte. Das Schwein hatte eine Zehnkronennote an seinem Schwanz gebunden, so dass einjeder verstehen konnte, dass die Engländer die dänischen Schweine zu billig bekamen. (5#30). Men dr. Franz fortsætter med denne falske forudsætning. Han sammenligner de varer, Tyskland kunne levere under besættelsen, og de varer, englænderne leverede efter kapitulationen. Og -- ja, rigtig nok -- de tyske varer var de bedste. Og han véd at fortælle om en slagter, der havde anbragt et levende svin i sit udstillingsvindue. Svinet havde bundet en tikroneseddel til halen, så enhver kunne forstå, at englænderne fik de danske svin for billigt. 
64  Und er weiss auch -- er glaubt offensichtlich allerlei Gerüchten -- dass ein Däne einmal in einem Laden geäussert hat: "Wir haben wohl doch aufs falsche Pferd gesetzt," weil er das Stückchen Fleisch, das er wünschte, nicht bekommen könnte. (5#31). Ich glaube ihm nicht. Dieses Gerücht ist falsch. Und es stimmt auch mit dem für Dr. Franz unverständlichen Hass der Dänen gegen die Deutschen, wovon er sonst berichtet, nicht. Ich meine: wenn ein solcher Hass dabei ist, kann man sich nicht vorstellen, dass irgendeiner die Hoffnung ausdrücken will, Deutschland wäre der Sieger gewesen.  Og han véd også -- han tror åbenbart på alle mulige rygter -- at en dansker en gang i en butik havde sagt: "Vi har nok holdt på den forkerte hest", fordi han ikke kunne få det stykke kød, han ville have. Jeg tror ikke på ham. Dette rygte er falsk. Og det stemmer heller ikke overens med det for dr. Franz uforståelige had, danskerne har imod tyskerne, som han ellers beretter om. Jeg mener: Hvis et sådant had forefindes, så kan man ikke forestille sig, at nogensomhelst vil give udtryk for den forhåbning, at Tyskland skulle have vundet krigen. 
65          Ich erwähne all diese Merkwürdichkeigen nicht um Dr. Franz blosszustellen, sondern um die Frage aufzuwerfen: Wie kommt es, dass ein hochgelehrter Mann so viele Fehler gemacht hat. Warum will er nicht seine falschen Auffassung berichtigen? Warum liest er die Deutsche Nachrichten ohne ihnen zu glauben? Und letztlich: Warum irritiert ihm die Berichte C. M. Saverys über die jüngste Geschichte Deutschlands?          Jeg nævner ikke alle disse mærkværdigheder for at afsløre dr. Franz, men for at opkaste det spørgsmål: Hvordan kan det være, at en højlærd mand laver så mange fejl? Hvorfor vil han ikke berigtige sin falske opfattelse? Hvorfor læser han Deutsche Nachrichten uden at tro dem? Og til sidst: Hvorfor irriterer C. M. Saverys beretninger om Tysklands seneste historie ham? 
66         C. M. Savery war eine ungewöhnliche Persönlichkeit. Havrehed hat von ihm geschrieben. (Havhed#171ff). Und Dr. Franz hat auch von ihm geschrieben. (1#94; 1#145; 2#138; 4#98). Aber welch Unterschied! Havreheds Beschreibung ist exaltiert, Dr. Franzens trocken. Havrehed beschreibt Savery als ein gottbegnädigter Musiker, der auch ein grosser Pädagog war und die Flüchtlingen in allen Lagern mit sich ries. Dr. Franz hat ihm gegenüber ein grosser Vorbehalt.             C. M. Savery var en usædvanlig personlighed. Havrehed har skrevet om ham. Og dr. Franz har skrevet om ham. Men hvilken forskel! Havreheds beskrivelse er eksalteret, dr. Franz' tør. Havrehed beskriver Saveery som en gudbenådet musiker, der også var en stor pædagog og rev flygtningene med sig i alle lejrene. Dr. Franz har et stort forbehold overfor ham. 
67 Die Frauen verehrten ihn, sagt er. Die Männer aber standen ihm kritischer gegenüber: "Sie wollten Musik hören und ausüben. Sie verzichteten gerne auf die Zeitungsausschnitte, die Herr S. zur Darlegung der politischen Situation Europas vorlas, und auch auf die spöttischen Rückblicke auf Deutschlands jüngste Vergangenheit". (2#138).  Kvinderne højærede ham, siger han. Men mændene stod noget mere kritisk overfor ham. "De ville høre musik og udøve musik. De gav gerne afkald på de avisudsnit, som hr. Savery læste op af for at fremlægge den politiske diskussion, og gav også gerne afkald på de spottende tilbageblik på Tysklands nyeste historie".
68        Aber eben diese, wie Dr. Franz sagt, "spöttische Rückblicke auf Deutschlands jüngste Vergangenheit" sind für Andere eine Art Offenbarung gewesen: Andere haben wirklich etwas gelernt, was sie früher nicht wussten. Klara Schrade schreibt in den Deutschen Nachrichten vom 1. Juli 1946 in einer Zuschrift: "Anlässlich eines Musikabends im Januar dieses Jahres erzählte uns Herr C. M. Savery von den Leiden der Dänen durch die deutsche Wehrmacht und den Nationalsozialismus, wir lernten die Abneigung und Härte der Dänen uns deutschen Flüchtlingen gegenüber verstehen und deshalb verzeihen." (46-25#22).          Men netop disse, som dr. Franz siger "spottende tilbageblik på Tysklands nyeste historie" var for andre en slags åbenbaring: andre har virkelig lært noget, de ikke vidste før. Klare Schrade skriver i Deutsche Nachrichten af 1. juli 1946 i et læserbrev: "I anledning af en musikaften i januar i år fortalte hr C. M. Savery os om det, danskerne havde lidt fra den tyske værnemagts og nationalsocialisternes side, vi lærte at forstå og derfor tilgive danskernes afvisning og hårdhed overfor os tyske flygtninge".
69        Frau Schrade hat denselben Vorwurf gegen uns Dänen als Dr. Franz: Dass wir die Internierten hinter Stacheldraht halten. Sie hat aber keinen Anstoss von dem Bericht Saverys gehabt, sie versteht nach seinem Bericht von den Leiden der Dänen den Hass der Dänen. (Wir werden in dieser Zusammenhang davon absehen, dass Frau Schrade die Verzeihung den umgekehrten Weg wendet; meiner Meinung nach sind es die Deutschen, die um Verzeihung bitten sollen wegen der Unterdrückung durch die Wehrmacht, nicht die Dänen wegen des Hasses).           Fru Schrade retter den samme bebrejdelse mod os danskere som dr. Franz: At vi holdt de internerede bag pigtråd. Men hun har ikke taget anstød af Saverys beretning, efter hans beretning om danskernes lidelser forstår hun danskernes had. (I denne sammenhæng ser vi så bort fra, at fru Schrade vender tilgivelsen den forkerte vej; efter min mening er det tyskerne, der skal bede om tilgivelse for undertrykkelsen fra værnemagtens side, ikke danskerne for hadet). 
70 Aber jedenfalls versteht sie, dass die Dänen ihren Grund zu Hass haben. Dr. Franz hat wahrscheinlich dieselben Erzählungen von Herrn Savery gehört; er aber hat seine Ohren zugeschaltet, hat kein Verständnis für die Leiden der Dänen. Warum? Men i hvert fald forstår hun, at danskerne har grund til deres had. Dr. Franz har sandsynligvis hørt de samme fortællinger fra hr Savery, men han har lukket ørerne foro dem, han har ingen forståelse for danskernes lidelser. Hvorfor? 
71       Ja, das ist wirklich das Rätsel von Dr. Franz. Ich habe versucht dieses Rätsel zu lösen durch meine Annahme eines falschen Stolzes bei Dr. Franz. Aber kann er wirklich eine solche Verdrängung der Tatsachen vollbringen? Und, was wesentlicher ist: Ist er mit dieser Verdrängung eine einsame Schwalbe, oder ist er ein Repräsentant für viele Deutsche?           Ja, det er virkelig det gådefulde ved dr. Franz. Jeg har forsøgt at løse denne gåde ved at antage, at der er en falsk stolthed hos dr. Franz. Men kan han virkelig gennemføre en sådan fortrængning af kendsgerningerne? Og, hvad der er mere væsentligt: Er han og hans fortrængning en enlig svale, eller er han en repræsentant for mange tyskere? 
72       Als sein Gegensatz will ich Frau Irmgard Brausewetter erwähnen. Sie ist immer froh und dankbar Dänemark gegenüber. Sie hat auch ein Vortrag von Herrn Savery gehört. Und darüber schreibt sie: "Vor einigen Tagen erfuhr man schon, dass dänische Musikfreunde ins Lager kommen wollten. Dann kam ein Flügel angerollt. Ich war voll grosser Erwartung. Ein Musikpädagoge leitete seine Musikvorträge durch warme Worte ein. Er betonte auch all das Leid, das die Dänen durch die deutsche Besetzung ertragen mussten.          Som hans modsætning vil jeg nævne fru Irmgard Brausewetter. Hun er altid glad og taknemlig overfor Danmark. Hun har også hørt et foredrag af hr Savery. Og derom skriver hun: "For nogle dage siden erfarede man, at der ville komme nogle danske musikvenner til lejren. Først blev et flygel rullet frem. Jeg var fuld af forventning. En musikpædagog indledte sit musikforedrag med varme ord. Han betonede al den lidelse, som danskerne måtte udholde under den tyske besættelse. 
73 Er sagte auch, dass das kleine Dänemark mit seinen 4 Millionen Einwohnern so viele deutsche Flüchtlinge beherbergen müsse und daher vor grossen und schwierigen Aufgaben stehe. Der kurze klare Vortrag war für uns alle wertvoll. Und dann hat er mit seiner wunderbaren Art durch die Musik und das fröhliche Singen die starrsten Herzen bezaubert und ihnen wieder Frohsinn gegeben. Er hat mit uns gesungen und gespielt". (46-10#47 Han sagde også, at det lille Danmark med sine 4 millioner indbyggere måtte tage sig af så mange tyske flygtninge, og derfor stod overfor store og vanskelige opgaver. Det korte, klare foredrag var værdifuldt for os alle. Og så fortryllede han med sin vidunderligt kunst gennem musikken og den glade sang selv de mest stivsindede hjerter og gjorde dem igen i godt humør. Han sang og spillede med os". 
74         Wie man sieht: Jedenfalls bei ihr sind die Worte Saverys nicht auf Steingründen gefallen.           Som man ser, er i det mindste hos hende Saverys ord ikke faldet på stengrund. 
75  Korruption?
             Es gibt ein paar Beispiele darauf, dass Dr. Franz sich und seiner Baracke einige Vorteile angemasst hat. Und in beiden Fällen erzählt er davon in einer ganz schlichten Weise, d. h. ohne das geringste Bewusstsein davon, dass er sich diese Vorteile unter Benachteiligung Anderer bekommen hat. 
76       Ich bin vielleicht allzu verdächtig in meinem Lesen des Berichtes Dr. Franzens, ich kann mich aber diesem Verdacht nicht befreien, dass es sich hier um noch einen Überrest der nationalsozialistischen Gesellschaft handelt. 
77         Meine Frage ist: Was versteht man unter dem Begriff des Führerprinzips? Man versteht, dass ein Mann als Führer eines Gebietes eingesetzt wird. Ja. Aber versteht man dann weiter, dass dieser Mann all die notwendigen Beschlüsse nehmen kann? Ja, das glaube ich. Dann aber fragt sich, wie eine solche Macht mit der Herrschaft des Gesetzes übereinsstimmt. Und ich glaube, dass die Antwort dieser Frage sich in der Sphäre des Ungewisses verbirgt. 
78  Wie Hitler als Führer des deutschen Volkes sich eigentlich als über die Gesetze dieses Volkes erhaben sah, so sieht sich ein jeder Gauleiter als über jedes für ihn hemmendes Gesetz erhaben. 
79        Das heisst: Der Bürger hat den Schutz des Gesetzes nur insofern als es in dem Kram des Herrschenden passt. Wenn er sich dafür abtut, dass höhere Rücksichte genommen werden mussen, dann sendet er den Bürger ins KZ, wenn er ihn nicht ohne weiteres erschiessen lässt, wie Hitler Röhm und Andere in 1934 erschiessen liess, ohne spätere Beurteilung irgendeines Gerichtes. 
80  Das bedeutet dann weiter, dass ein Bürger sich darum nicht kümmern soll, ob die Entscheidungen, die getroffen werden, der strengen Gerechtigkeit gemäss sind; wie jeder Volksgenosse sich vor den Beschlüssen Hitlers beugen soll, nur weil es Beschlüsse des Führers sei, so denkt man sich, dass er sich auch vor jeden Beschluss eines Übergeordneten sich beugen soll. Und wie er die Beschlüsse Hitlers nicht nachprüfen soll, ob sie gerecht sind -- wenn er sie als ungerecht fühlt, soll er sich damit zufriedenstellen lassen, dass Hitler, dem Führer des deutschen Volkes, eine höhere Gerechtigkeit für Augen steht -- genau so soll ein getreuer Deutscher einjeden Beschluss eines Übergeordneten als der höchsten Gerechtigkeit gemäss ansehen. Kurz: Du sollst nicht denken, der Führer denkt für dich. 
81         Dieses "Prinzip" macht natürlich die Tür weit offen für allerlei Korruption. 
82         Man kann nicht sagen, dass dr. Franz ein korrupter Mann war. Im Gegenteil (was unmittelbar hernach bewiesen werden soll). Man kann aber sagen, dass ihm eine Art korruptionsähnliche Taten natürlich sei. Und das ist es, was ich einen Überrest der nationalsozialistische Gesellschaft nenne. 
83         Dr. Franz wurde am Anfang in einem Einzelzimmer unterbracht. Dies hat offenbar damit zu tun, dass er als Lehrer ein bisschen Ruhe bedürfte, und dass ein solches Bedürfnis von den Lagerbehörden anerkannt wurde. Ein bisschen später ist er aber umgezogen, er schreibt, dass er seine Kammer abgetreten hat an eine Bekannte, die an Muschelschwund leidete. (3#9). 
84  Das ist ein feiner, menschlicher Zug bei ihm. Und das feinste ist, dass er sich nicht genauer erklärt. Man weiss nicht, wem die Idee gekommen ist. Und man weiss nicht, wie er sich zu dem Umzug verhalten hatte. Nur scheint er die ganze Änderung als ein Schicksal hingenommen zu haben. 
85          Dieses Zurückhalten in der Beschreibung kann mit zwei Dingen zusammenhängen. Er tut es, weil er die höhere Gerechtigkeit des Abmachen der Behörden anerkennt. Oder er tut es, weil er davon ausgeht, dass die Beschlüsse der Behörden (jedenfalls wenn es sich um deutsche Behörden handelt) immer im schweigenden Gehorsam angenommen werden soll. 
86        Die letzte Haltung wäre ja ein feines Zusammenschmelzen der lutherischen Gehorsam gegen die Obrigkeit mit dem hitlerischen Führerprinzip. Und das ist vielleicht eben was unter Hitler geschehen ist, und was er ausgenutzt hat. Und dadurch hat er eine so ungeheure Macht bekommen. 
87         Dr. Franz erzählt von der Brennenverteilung. Man würde glauben, dass die Verantwortlichen der genaue Gerechtigkeit folgen mussten, denn jeder ist mit dem Wärmen in seiner Baracke besorgt und würde sich wohl damit nicht abfinden, wenn eine andere Baracke mehr bekommt als die seinige. Aber so funktioniert es bei der Verteilung nicht. Hört mal, wie er davon erzählt: 
88  "Jede Baracke erhalt eine Holzkiepe voll. Wir rücken allerdings meist mit einem Sack an: denn wir haben herausbekommen, dass in ihn mehr hereingeht. Meine Begleiterin unterhält sich angelegentlich mit den beiden Torfschippern, damit sie uns aus alter Freundschaft ein paar "Leckerbissen" (sie denkt eben schon ganz vom Ofen aus!), (68) d. h. besondere trockenen Torf oder ein Stückchem Stubben in den Sack tun." (3#18).  Hver barak får en trækurv fuld. Men vi træder nu for det meste an med en sæk: for vi har fundet ud af, at der kan være mere i den. Min ledsager underholder sig grundigt med begge tørveskipperne, for at de for gammelt venskabs skyld skal skubbe et par "lækkerbidskener" (hun tænker hele tiden ud fra ovnens synspunkt!), det vil sige: særlig tørre tørv eller et stykke stub, ned i sækken.
89  Das heisst, wenn man sich mit den Verantwortlichen unterhält, wenn man eine alte Freundschaft beibehalten hat (oder jedenfalls: wenn man vorgibt, dass man eine alte Freundschaft beibehält), dann kann man mehr bekommen als die Anderen. Und Dr. Franz und seine Begleiterin machen sich gar kein Gewissen darüber. Es ist natürliche Sache. Was Dr. Franz erzählen will, ist nichts über die gerechte oder ungerechte Verteilung, er will uns verständlich machen, wie kleine Dinge damals "Leckerbissen" genannt wurde. Und zugestanden, das ist interessant! Aber nebenbei, ohne dass er es selbst weiss, erzählt er auch, dass er und die anderen Insassen es in Ordnung finden, wenn der eine oder der andere ein paar "Leckerbissen" bekommt. Das gehört zu den Privilegien der "Torfschipper". 
90  Und das klingt ein bisschen merkwürdig in meinen Ohren. Das würde im heutigen Deutschland nicht unbeachtet vor sich gehen können. Eine unschuldige Banalität? Ja, oder ein Überrest des Führerprinzips.
91          Das andere Beispiel ist eine kleine Geschichte, die er zweimal erzählt. Die Bewohner in seiner neuen Baracke haben eine stärkere Birne als die gewöhnliche "organisiert". Sie wurde eines Abends von einem der Lagerleiter, Börge Nielsen, entdeckt, er niederriss die Kabelschnur og steckte sie und die Birne in seine Tasche. "Kaltlächelnd", wie Dr. Franz schreibt. (3#41). Und diese negative Attitüde dem Lagerleiter gegenüber setzt sich fort in das folgende. Er ist ganz offenbar mit diesem Beschluss einer Behörde nicht zufrieden und er gibt dafür deutlichen Ausdruck. Warum dieser Unterschied?
92         Nun, natürlich weil im ersten Fall die Abmachung für ihn positiv war, im zweiten negativ. Aber auch, glaube ich, weil die erstere von einem Deutschen vorgenommen war, die andere von einem Dänen. Denn wenn man das Führerprinzip anerkennt, ist es sehr wichtig, wer der Führer ist; und wenn man eine längere Zeit hindurch immer wieder gehört hat, dass der richtige Führer ein deutscher Führer ist, wie kann man dann plötzlich einem Dänen gehorchen wie einem Führer? 
93       In beiden Fällen -- und das ist es was mich wundert -- hat er dafür keinen Blick gehabt, wie die deutsche Gemeinschaft sich hindurchmachen kann. Er nimmt dazu keinen Rücksicht, dass er bei seinem Mehrverbrauch die anderen zu einem Minderverbrauch zwingt. Und die beiden Übertretungen betrachtet er als eine Selbstverständlichkeit. Nur Schade, dass die stärkere Birne entdeckt wurde! Schlechtes Gewissen darüber, dass er sich etwas egoistisches vorgenommen habe? Überhaupt nicht. 
94         Wenn ein solcher Überrest der hitlerischen Gesellschaft vorhanden ist im Gedankengang Dr. Franzens -- man nenne es Führerprinzip, man nenne es Autoritätsgehorsam, man nenne es Keime der Korruption -- dann ist dies nicht nur dem Dr. Franz vorzuwerfen, und ich habe es hier auch nicht hervorgehoben, um etwas negatives über Dr. Franz zu sagen, es ist -- eben weil es Dr. Franz unbewusst ist -- ein Zeichen des normalen Gedankenganges eines normalen Deutschen in dem Hitlerstaat. 
95  D
96  D
97  D
98  D
99  D
100  D
101  D
102  D
103  D
104  D
105  D
106  D
107  D
108  D
109  D
110  D
111  D
112  D
113  D
114  D
115  D
116  D
117  D
118  D
119  D
120  D
121  D
122  D
123  D
124  D
125  D
126  D
127  D
128  D
129  D
130  D
131  D
132  D
133  D
134  D
135  D
136  D
137 D
138  D
139  D
140  D
141 D
142 D
143  D
144  D
145  D
146  D
147  D
148  D
149  D
150  D
Anmerkungen
n2:  Siehe z. B. 46-34#79
n3:  Beispiele: 46-30#43
n30:  Dr. Franz scheint einen grossen Stolz zu haben eben über die Erfolge der deutschen Arbeit und Findigkeit, siehe 2#89
n44:  Davon gibt auch Dr. Franz Ausdruck, wenn er schreibt: "Wir hatten uns viele Sympathien dadurch verscherzt, daß wir das kleine Land besetzten und ihm die Freiheit nähmen. Natürlich fühlten sich die Dänen hierdurch in ihrer Würde gekränkt." (4#136) Aber bleibt er dieser Meinung seinen ganzen Bericht hindurch?