Zurüch zum Inhalt Tilbage til indhold.  Aus den "Deutschen Nachrichten" Fra den tyske avis Einzelne Lager Om de enkelte lejre

 
Flüchtlinge in Dänemark 1945-1949

Der Weissbuch 

 Kapitel 9. Die Bewachung der Flüchtlingslager. 
Flygtninge i Danmark 1945-1949

Hvidbogen

Kapitel 9. Flygtningelejrenes bevogtning. 
Side 

 
 
Bevogtningen blev til forskellige tider gennemført af modstandsbevægelsen, af CBU- og CB-mandskab, af vagtværnet i København, samt af hæren og politiet.
 2  Der forelå mulighed for at flygtningelejrene ved kapitulationen skjulte våbendepoter, stjålne værdigenstande samt personer som man ønskede at sikre sig f.eks. gestapofolk, landsforrædere og andre farlige personer. Frihedsrådets kommandoudvalg havde imidlertid ikke tænkt sig, at modstandsbevægelsens styrker skulle etablere og oprethølde en bevogtning af de mange flygtningelejre, idet det var frihedsbevægelsens hensigt at hjemsende modstandsstyrkerne, så snart de umiddelhare opgaver var løst.
 3  Når man alligevel gav ordre til regionscheferne om at etablere og opretholde en foreløbig bevogtning, beroede det på drøftelser i regeringen. Modstandsbevægelsen bøjede sig for den faktiske situation, at man på dette tidspunkt ikke havde andre bevogtningsstyrker i tilstrækkeligt tal til rådighed.
  Ved forhandling med repræsentanter for modstandsbevægelsen, generalkommandoen, rigspolitiet, Statens civile Luftværn og Dansk Røde Kors opnåedes enighed om, at modstandsbevægelsen skulle gennemføre bevogtningen af de tyske flygtningelejre, indtil denne kunne overtages af hæren og politiet.
  Arbejds- og socialministeriets cirkulæreskrivelse af 24. maj 1945 bestemte herefter følgende: »Modstandsbevægelsen overtager bevogtningen af samtlige forlægmnger og lejre m. v., således at der i det omfang forsvarlig bevogtning ikke kan gennemføres ved hjælp af modstandsbevægelsens egne bevæbnede styrker af den pågældende luftværnschef stilles CB-mandskab til rådighed for den pågældende byleder (region).«
Flygtningelejrenes ind- og udgange blev spærret, og der udstedtes forbud mod at flygtningene færdedes uden for lejrene. Da antallet af lejre var meget stort, og flygtningene mange steder ikke var indkvarteret i lejre, men f. eks. i beboelseshuse i bykvarterer, hvor afspærringsforanstaltninger ikke var mulige, fik bevogtningen ikke straks en effektiv karakter.
  Modstandsbevægelsen indsatte en styrke på henved 16.000 mand, og opgaven var af rent bevogtningsmæssig karakter, bortset fra enkelte razziaer i lejrene for at finde SS- og gestapofolk. Disse undersøgelser overgik senere til den særlige politiafdeling, der registrerede flygtningene.
Bevogtningsstyrkerne var bevæbnet med de våben, modstandsbevægelsen rådede over, og instruks for bevogtningspersonellet blev udfærdiget af de lokale chefer for modstandsbevægelsen.
Ved hver flygtningelejr var to af hinanden uafhængige chefer, nemlig en for den (130) 
danske administration af lejren, under hvem alt inden for lejren sorterede, og en for bevogtningsstyrkerne, som havde ansvaret for, at flygtningene blev holdt inden for det særlige lejrområde, og at ingen uvedkommende fik lejlighed til at komme inden for lejrens grænser.
10   Mange medlemmer af modstandsbevægelsens bevogtningsstyrker havde imidlertid egen virksomhed eller andet arbejde, som skulle passes, og ønskede derfor at blive hjemsendt. Der blev gang på gang stillet krav om afløsning, og på et møde i arbejds- og socialministeriet den 3. juli 1945 erklærede man, at den sidste frist for tilbagetrækning af styrkerne måtte være den 1. august 1945.
11   De CBU-kolonner, som under den tyske besættelse havde haft tilslutning til modstandsbevægelsen og derfor var indøvet i våbenbrug, blev straks den 5. maj 1945 beordret til vagttjeneste ved en del indkvarteringssteder for tyske flygtninge. Da også de øvrige kolonner skulle udføre samme tjeneste, blev det nødvendigt at udruste dem med håndvåben og at opøve dem i brugen deraf.
12   I året 1945 bevogtede CBU-kolonnerne 18 forskellige flygtningelejre, og der blev hertil afgivet i alt 25 befalingsmænd og ca. 275 undergruppeførere og menige. I 1946 var sammenlægningen af flygtningelejrene begyndt, og afgivelserne kunne derfor reduceres til 10 befalingsmænd og ca. 130 undergruppeførere og menige ved 10 flygtningelejre. Den 27. juni 1947 kunne man inddrage den sidste bevogtningsstyrke.
13   Af spredte indberetninger fra omkring 5. maj 1945 fremgår, at flygtningelejrene nogle steder ikke var bevogtet, medens modstandsbevægelsen andre steder af egen drift havde etableret en bevogtning. Statens civile luftværn udstedte derfor den 8. maj 1945 over luftværnets meldenet følgende om bevogtningen: »Der må drages omsorg for, at flygtningene holdes interneret i lejrene, og der må ved hjælp af CB-mandskab eller på anden måde sættes vagt ved lejrene indtil videre, om muligt dannes bevogtningsgrupper med en leder, der forsynes med skydevåben (riffel).«
14   Statens civile luftværn hævdede under de påfølgende drøftelser, at bevogtningen alene kunne udføres af landets væbnede styrker, hæren og politiet, idet luftværnets organisation i sig selv udelukkede dette fra at løse en sådan opgave, som det hverken havde erfaring for eller befalingsmandskab til at tilrettelægge. Kun i en enkelt politikreds (Holbæk) blev det derefter nødvendigt at stille CB-mandskab til rådighed for modstandsbevægelsen. Størstedelen af CB-mandskabet blev derfor hjemsendt i begyndelsen af juni 1946.
15   Efter at modstandsbevægelsen havde fremsat et absolut krav om hjemsendelse af sine styrker og under hensyn til, at militæret foreløbig havde mange andre opgaver at varetage, blev det pålagt rigspolitiet at bestride bevogtningstjenesten. Politiet kunne imidlertid ikke afse tilstrækkeligt mandskab til dette formål, hvorfor det besluttedes, at luftværnet påny skulle afgive det antal CB-pligtige, som politiet skønnede fornødent til bestridelse af bevogtningstjenesten. Vagtkommandører for CB-mandskabet tilvejebragtes af politiet.
16